Đại Dạo Tam Kỳ Phổ Dộ

header bright

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Chỉ Đạo cho BÙi HÀ Thanh

36-A. Chỉ Đạo cho BÙi HÀ Thanh
Do sự hướng dẫn của thân phụ trong gia đình đạo, ông Bùi Hà Thanh bắt đầu trường chay năm 24 tuổi, ông thấm nhuần đạo lý của Đại Thừa khi tiếp xúc với Quan Phủ
Năm 28 tuổi Ông đốt Đại Hồng Thệ vào ngày 14 tháng 07, đến ngày rằm tháng 8 năm Tân Mùi 1931 ông được chỉ đạo tại nhà Quan Phủ.

Ông được chỉ đạo với sự hiện diện của Thân Phụ là ông Bùi Quang Huy và thân mẫu, trong khi ông được Quan Phủ chỉ đạo cặn kẻ từng chút, từ hơi thở, ông Bùi Quang Huy phân bì nói rằng: "Quan Lớn dạy nó kỷ quá, hơn chúng tôi nhiều. Với ai nấy ông chỉ biểu coi đây, làm vầy, làm vầy, không cắt nghĩa gì ráo để dể phân biệt trật trúng”
Ông đảnh lễ bái sư, Quan Phủ lật đật đứng lên hai tay cản không cho lạy và nói “ Con ráng tập luyện cho đúng phép, gìn giữ kỹ lưỡng. Chắng có gì nhiều, con cứ tưởng THẦY (Tâm chơn như) đừng rời. Ngày sau THẦY sẽ dạy Con trong TÂM dạy ra. Ông Thầy hữu hình này có ngày cũng bỏ xác chẳng còn gần nhau (Thầy Con hai thân vóc). Con cố gắn tìm cho được Ông THẦY vô hình … trong CON”. (gằn mạnh tiếng) “THẦY CON một vóc”.
Ông là người sau cùng được Quan Phủ chỉ đạo .
Share:
Được tạo bởi Blogger.

Tìm kiếm Blog này

ĐẠI ĐẠO LUẬN: ĂN CHAY

 ĐẠI ĐẠO LUẬN: ĂN CHAY      Tác giả:Đạo Trưởng Thiên Huyền Minh.      Người đời nhứt là các nhà thông minh đều cho đồ chay không bổ bằng đồ ...

chuyển đổi