NgocLichNguyet
Penname: NgocLichNguyet Real name: Ngọc Lịch Nguyệt
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by NgocLichNguyet
Summary:

Cuộc cờ xe pháo vẫn còn gay,

Giấc mộng hy di khéo tỉnh say;

Giày cỏ quản chi trời đất rộng,

Gậy tre há nệ tháng năm dài;

Mối tình trăm họ còn đeo đẳng,

Chút nghĩa ba dân khó trở day;

Dù muốn, Tiên Ông đà định sẵn,

Chờ tay sứ mạng để an bài.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: NGỌC kinh mở cửa đợi chờ ai ?

LỊCH lãm đường trần chớ trả vay;

NGUYỆT rạng ven Trời, tinh đẩu rạng,

Mừng chư đệ muội cách bao ngày. More info...
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary: Muôn dòng pháp đạo một mà thôi,
Một chí một tâm một đất trời;
Đã được một thì chơn chánh đẳng,
Ba ngàn thế giới mặc vui chơi. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Đạo là sức sống thiên nhiên,
Pháp là một Bát Nhã Thuyền sang sông.
Người sẵn đạo trong vòng trần thế,
Tạm mượn đây làm kế trường sanh. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Giác Minh Tôn Thánh báo tin đàn
Ngọc Lịch Ðại Tiên giáng điễn quang
Mừng lễ Xuất Gia ngày kỷ niệm
Nên Hiền nên Thánh cõi Nam Bang. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chẳng phải hư vô tịch mịch mà đắc đạo. Đắc đạo do đến chỗ hư vô mà không còn hư vô, tịch mịch không còn tịch mịch. Tất cả danh từ đều biến tan còn lại nguyên vẹn chỗ chánh định. Đó là kim đơn là xá lợi, là chánh đẳng chánh giác. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary:

THÁNH TỰA

TRUNG THỪA CHƠN GIÁO More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
 
 
Trang Chánh • •