LuDongTan
Penname: LuDongTan Real name: Lữ Đồng Tân
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by LuDongTan
Summary:

BÀI : 66 CÓ ĐỨC TIN VÀO CHÁNH PHÁP THÌ DÙ TỘI NGHIỆP SÂU NẶNG
ĐẾN ĐÂU CŨNG SẼ ĐƯỢC CỨU:KHÔNG CHỨNG VÔ SANH THÌ CŨNG VÃNG SANH

Tịnh Đường, Tý thời, 13-3 Giáp Thìn (24-4-1964) ĐĐ 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 10 MUỐN CHỨNG NGỘ PHẢI CÔNG PHU KHẮC KỸ PHỤC LỄ..
Tịnh Đường. Ngày 27-2- Nhâm Dần
1-4-1962. Đại Đạo 37
More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: BÀI: 34 CÁCH TU, HỌC, SỐNG LẬP CÔNG CỦA NGƯỜI TU SĨ, HƯỚNG ĐẠO
Tịnh Đường. Ngày 13-3-Quí Mẹo
6-4-1963 . Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

LỮ thành Ðại-Ðạo sớm an vui,

ÐỒNG luyện đơn nguơn một trận vùi,

TÂN tạo Cao-Ðài che ách nước,

Mừng nên thế-giới cũng thâm mùi.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
 
 
Trang Chánh • •