BachHanh
Penname: BachHanh Real name: Bạch Hạnh
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by BachHanh
Summary: Thực hiện lời dạy của Ơn Trên về dòng tu Nữ Phái , các cấp trách nhiệm Cơ Quan sau khi đã trình bày, trao đổi với các Giáo sĩ cũng như toàn nhân viên Cơ Quan đã cùng đi đến một quyết định chung về quan điểm. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Sứ mạng Chung Hòa là trách nhiệm quan trọng của Nữ Phái Tam Kỳ Phổ Độ để góp công quả vào mục đích tận độ quần linh của Đức Chí Tôn Thượng Đế More info...
Published: 09/13/2007 Updated: 09/13/2007
Summary: Tân pháp Cao Đài là pháp môn tam công, có đặc tính tổng hợp rồi kết tinh và đơn giản hóa có khả năng đáp ứng mọii trình độ tiến hóa của nhơn sanh. More info...
Published: 01/31/2009 Updated: 01/31/2009
 
 
Trang Chánh • •