Jesus
Penname: Jesus Real name: Jesus
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Jesus
Summary:

GIA giáo nhà Nam đã đến kỳ,

công tranh lực đến khoa thi,

GIÁO khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,

CHỦ định trung tâm sắc ký thì.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:  GIA nội trước lo sửa dựng gầy,
TÔ truyền chánh pháp khắp đông tây;
GIÁO dân vi thiện qui huờn đạo,
CHỦ nghĩa Tam Dân hội ngộ Thầy. More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Le 11 Septembre 1926,
Ngã, Gia Tô Giáo chủ giáng đàn. Hỉ hiền sanh đẳng đẳng.
Je viens, moi, votre Sauveur et votre Juge. Je viens, comme autrefois, parmi les fils égarés d’Israel. Je viens apporter la vérité et dissiper les ténèbres. Écoutez-moi: le Spiritisme, comme autrefois ma parole, doit rappeler aux matérialistes qu’au dessus d’eux règne l’Immuable Vérité: Dieu Bon, le Dieu grand quy fait germer la plante et quy soulève les flots. J’ai révélé la doctrine divine. J’ai, comme un moissonneur, lié en gerbes le bien épars dans l’humanité, et j’ai dit: “Venez à moi, vous tous qui souffrez!” More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

Đàn ngày 24 Juillet 1927"Salut Messieurs, je suis à vous.

Avez vous quelque chose à me demander?

1ère question – C’est une bonne chose, mais il faut avoir de la patience.

More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

Năm Canh Ngũ, tháng 2, ngày mùng 6 (5 Mars 1930)


Ngã GIA TÔ GIÁO CHỦ giáng đàn hĩ chư nhu.

More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: GIA truyền đạo lý chỉnh đời tân,
TÔ đức lưu danh rạng ánh ngần;
GIÁO hóa kỳ ba mau tỉnh thức,
CHỦ khuyên môn đệ kíp nhanh chân. More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Gia giáo nhà Nam đã đến kỳ,
Tô công tranh lực đến khoa thi;
Giáo khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,
Chủ định trung tâm sắc ký thì.
Chào chư hiền đồ, More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Nguyệt Thanh Âm, Tý Thời 14.3 ĐĐ11 (Bính Tý 1936) 

Gia Tô Giáo Chủ. Ta mừng chư môn đệ bình thân nghe Ta dạy. More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:
SỨ sở ngày nay đã vãng hồi,
ĐỒ y luật đạo phản về ngôi;
DU dương mùi đạo qua thời loạn,
ĐÊ hứng lạc hoan đã đến rồi. More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Gia truyền Thánh Đạo cõi Âu Tây,
Tô đức bồi công dốc dựng gầy;
Giáo hóa chúng sanh quy mỹ tục,
Chủ ban phước huệ đặng đồng dây. More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

GIA hưng quốc thạnh Đạo hoằng khai,

điểm non sông dụng đức tài,

GIÁO hóa sanh linh về chánh tín,

CHỦ tâm một bước chớ hàng hai.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: 07.HỮU DUYÊN SANH GẶP ĐẠO HUỲNH More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Minh Chơn Đạo 29.4 Nhâm Thìn (1952)  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Chơn Lý Hiệp Tuyển 2 More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: 11. KINH CẦU CHƠN GIÁC ĐỒNG ĐĂNG More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Hườn Cung Đàn, (Minh Tân)
Tý thời 20 tháng 11 năm Quý Tỵ Năm Đạo 29
Đêm 24 Décembre 1953  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Ngọc Chẩm Đàn – Gò Vấp, mồng 7 tháng 3 Giáp Ngọ (1954)  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Nguyệt Bửu Đàn – Sài Gòn, 22 tháng 3 Giáp Ngọ (1954)  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Hườn Cung Đàn 30.11 rạng 01.12 Giáp Ngọ (24.12.1954 More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Cửu Khúc Tòa 12 – 11 – ĐĐ 30 (Ất Mùi 25.12.1955) More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
 
 
Trang Chánh • •