HueChon
Penname: HueChon Real name: Huệ Chơn
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by HueChon
Summary: Ở trên cõi đời này có những việc mà người ta không bao giờ muốn, nhưng nó lại cứ xảy đến. Còn có những việc mà người ta không bao giờ ước mơ, nhưng nó lại đưa đến một cách bất ngờ. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Vì sao lại thờ hình một mắt,
Trước do ai sắp đặt việc này?
More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Trời vì thương chúng sanh khổ não,
Đến khai minh Đại Đạo cứu đời;
Thoát ra bể khổ trần vơi,
Khỏi vòng chuyển kiếp luân hồi đọa sa. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Cũng như xưa kia, Đức Chúa Jésus-Christ giáng-sanh khai Thánh-Giáo; cả dân sự miền Âu bởi chẳng hiểu là điều yếu trọng về sau, cho đến nỗi một vị trong 12 Môn-đệ của Ngài là Juda, vì lòng tham-lam, đành bán Ngài cho quân Jiu-Giêu đem ra hạ-sát. Khi hối-ngộ, biết rằng sự lỗi, Juda tự xử lấy mình nhưng chưa đủ đền tội. Đến buổi chung cuộc thiên-hạ rõ thấu rằng Đạo chơn-chánh rồi, thì trong lòng hằng ghi nhớ Juda là kẻ bất lương; cho đến ngày nay đã gần hai ngàn năm, mà danh xấu vẫn còn lưu-truyền, hễ nhắc đến tên, thì người người phải nhăn mặt. More info...
Published: 04/10/2009 Updated: 04/10/2009
 
 
Trang Chánh • •