AnHoaThanhNu
Penname: AnHoaThanhNu Real name: An Hòa Thánh Nữ
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by AnHoaThanhNu
Summary: Cái yếu tố làm cho Đạo phục hưng đời thạnh trị, đó là nhân tâm. Hễ nhân tâm phát thiện nguyện, nhân tâm giác ngộ, nhân tâm làm sáng cái Đạo, tức là nước thạnh nhà yên, thiên hạ thái bình. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Nương ánh hồng quang đến cõi trần,

Mượn lời đạo lý khuyến sanh dân,

Tu hành để biết cơ mầu nhiệm,

Biết rõ an nhiên định số phần.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Công phu Đạo nghiệp sử đề danh,

Buồn nỗi phái chi chẳng hiệp thành,

Ai có về quê xin nhắn nhủ,

Ta còn sống mãi với nhơn sanh.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Chư quí liệt vị ôi! ai cũng biết và cũng than thế gian là biển khổ nhưng chưa tìm hiểu tận gốc rễ của sự khổ để đào sâu bứng gốc rễ đó gọi là giải khổ, mà người đời chỉ than suông rồi thôi, để cho mặc định luật, mặc thời vận đẩy đưa.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Thế nên xuất gia có nghĩa là hành giả phải thoát ly ra khỏi ngôi nhà phàm tục của nhơn tâm mà vào ở ngôi nhà thánh thiện của đạo tâm. Trong ngôi nhà thánh thiện này không có sự chia lìa hay tụ họp, mà chỉ có một Tâm vô phân biệt, vô nhân ngã, vô chấp trước, vô cảm nhiễm. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: AN HÒA THÁNH NỮ, Tệ Nữ xin chào mừng chư Thiên mạng, chào chư đạo tâm, chư chức việc Cơ Quan Phổ Thông Giáo-Lý, chư liệt vị thân hào cố hữu viễn cận hương lân cùng nội ngoại tôn thân. More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Nầy năm con nghe Thầy dặn đây rán nhớ đặng lo làm công quả, cho kịp thời kỳ nghe con ! More info...
Published: 06/20/2009 Updated: 06/20/2009
 
 
Trang Chánh • •