DiLacThienTon
Penname: DiLacThienTon Real name: Di Lạc Thiên Tôn
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by DiLacThienTon
Summary: Hễ thông Đạo, thông vạn vật thì hòa mình cùng vạn vật đại toàn thể, không còn chấp ngã nhĩ bổn tha nữa. More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Người đời chịu trầm luân bởi dục vọng đấu tranh, người tu hành lại quên lời Phật dạy trước khi nhập Niết-Bàn! Phật đã bảo với các đệ tử rằng: "Ta không nói một lời nào cả". Như vậy, người tu phải hiểu như thế nào khi đọc qua những tạng Kinh nhà Phật. Chư môn đồ tu hành thành công đắc quả trong cái lý đó - Nói mà không nói. Người tu hành cần hiểu rõ lý siêu việt đó mới tìm ra Chánh Pháp. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Chư môn đồ! Muốn cho suốt thông đạo lý, muốn đắc chánh pháp, hãy nội tĩnh phàm thân cho minh tâm kiến tánh thì Như Lai phát hiện. Chừng đó chư môn đồ mới rõ lý chơn thường diệu hữu của pháp tu thân. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

  Chữ tu giữ vẹn hằng ngày,
Thoát vòng oan trái ra ngoài trần la.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Soi sáng hồng trần ngọn đuốc thiêng,

Cho đời thấy rõ mối QUI NGUYÊN, Tu thân tự giác trừ tam độc, Chánh niệm độ tha khởi vạn duyên. Vượt khỏi sông mê về cảnh Phật, Thoát ngoài bể tục đến nhà Tiên, Năm chi mười phái rồi sau cũng.

Tóm lại càn khôn một chủ quyền.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Đương nhiên Đạo pháp dị nan cầu,

Lai vãng hồng trần độ ngũ châu,

Hạ giới mê nhơn trầm khổ hải,

Sanh môn xuất tánh đoạt thành sầu,

DI Đà nhứt cú tri phương thức,

LẠC cảnh tam tông hóa nhiệm mầu,

TÔN thượng triều nguơn ban Thánh Đức,

PHẬT Tiên Thần Thánh cộng ca âu.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Nếu trong nếp sống thường nhựt, bản thân không được trong sạch, lương thiện, hành động mình thất đức, lời nói mình bất nhơn, cách đối xử mình tàn ác, thì dầu chay lạc suốt đời, cúng lạy tứ thời, hiến dâng lễ vật đầy chùa thất cũng không được sự hộ trì và cứu rỗi. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: SỐNG TƯƠNG THÂN TƯƠNG TRỢ TƯƠNG LIÊN LÀ HẠNH CỦA NGƯỜI TU.
ĐỨC DI LẠC BỒ TÁT BAN PHÉP ĐỊNH THẦN TIẾP ĐIỂN

Tịnh Đường, 29-6 Giáp Thìn
(5-8-1964) – ĐĐ 39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

Khai thị Chơn Kinh Bảo Pháp truyền,

Ân điển diệu thần ứng hóa duyên,

Sung mãn, căn linh hồi kiến tánh,

Lưu hành quảng đại thế bình yên.

More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary:

Ðạo đức DI truyền máy nhiệm sâu.

Huyền vi LẠC cảnh đạt cơ mầu,

Hào quang THIÊN mạng soi trần tối,

Chiếu sắc TÔN oai diệt tận sầu.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Nam-mô Cao-Đài Tiên-Ông More info...
Published: 01/30/2015 Updated: 01/30/2015
Summary:     Ðạo Ðức là phương cứu rổi con người trở nên Thánh Thiện. Ðạo Ðức không phải một tiêu ngữ để cho thế gian tạm mượn đóng vai trò trong một lớp tuồng trên sân khấu. Người muốn đạt đến chỗ vi diệu của Ðạo Lý, không phải ở trên ngọn Cơ nầy, cũng không phải ở tận trời Tây đất Âu hay non cao rừng thẳm. Ðạo Lý luôn luôn có ở mỗi con người. Như vậy, chư môn đồ hãy khai thác và tận dụng Ðạo Lý ấy để tự cứu và cứu độ chúng sanh. Trên phương diện danh từ hình thức, người đã đạt đến chỗ vi diệu của Ðạo Lý thì xem việc đó là thường. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:      Còn Thế Gian Pháp là chi ? Là những  sự nghiệp giả tạm của cõi đời nhiều ý tưởng tham dục, những ý tưởng tham dục ảo hóa ngự trị trong tâm hồn nhơn loại nếu nó không được gần gũi với Phật Pháp, hay nếu Phật Pháp ly Thế Gian Pháp thì nhơn loại muôn đời vẫn phải luân hồi trong sáu nẻo trầm kha khổ lụy và không thiết đến sự quay về với căn rễ của con người, của điểm linh quang sáng suốt nơi Thượng-Đế phát ban. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
 
Trang Chánh • •