DieuTriKimMau
Penname: DieuTriKimMau Real name: Diêu Trì Kim Mẫu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by DieuTriKimMau
Summary: Chương IV : 26.- Lập Chí Tu
Ðạo Thầy mở ra mười hai chi-phái là một cội mười hai nhánh, mười hai nấc thang cho các con đi
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương III : 20.- Nhẹ Kiếp Phù Sinh More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương IV : 24.- Quan Niệm Tu Hành
Cũng như các con biết đời là ảo-mộng, là đau-khổ, mà các con không học đạo-đức chơn-lý để giải-thoát khổ nạn, thì hoài công lắm ru?
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương III : 15.-  Tỉnh Mộng Huỳnh-Lương
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Các con ơi! Các con hãy thực sự thương yêu bảo vệ lẫn nhau, hãy dìu dắt nâng đỡ lẫn nhau, dù kẻ chơn mây, người góc biển mà tinh thần hòa hợp bất diệt của các con sẽ là bức tường thành vạn năng vững chắc cho sanh linh ẩn núp trong cơn nắng lửa mưa dầu. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

DIÊU-TRÌ KIM-MẪU Mẹ lai cơ,
VÔ-CỰC TỪ-TÔN gọi trẻ khờ,

Hợp sức chống chèo thoàn Đại Đạo,

Hầu đưa khách tục khỏi bơ vơ.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Trên đường chánh đạo, chánh đạo vẫn là Đại Đạo, dầu có muôn ngàn lối rẽ, các con cũng phải cố gắng về nơi Đại Đạo,

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Cần nhứt là các con phải biết sống một đời sống trong tình Tạo Hóa thiên nhiên, luôn luôn an lạc tâm trung, xem mọi sự dữ lành để định phân chọn lựa cho mình một giá trị ở đời sống mai hậu. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Con đến trần gian chịu khổ nàn,

Mẹ nơi Diêu Điện dễ nào an,

Mây sầu đỡ gót lâm trần thế,

Bút lệ nương cơ tả mấy hàng.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

tình con vướng nghiệp trầm luân,

CỰC khổ gian lao khó nỗi ngừng,

TỪ chốn mê tân qua bến giác,

TÔN thờ Đại Đạo mới an thân.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

ý các con vướng lỗi hoài,

CỰC lòng chẳng những kiếp trần ai,

TỪ tâm lập đức bòn công để,

TÔN tử khỏi phiền buổi hậu lai.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

CỬU trùng phó lịnh giáng khai xuân,

VỊ thế nhơn lai tỉnh mộng trần,

TIÊN cảnh vô vi nhi bất hoại,

NƯƠNG Nương giá ngự quản thi ân

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Mở đức càn khôn giúp trẻ hiền,
Trong khi đời đạo thảy chinh nghiêng;
Lâm trần cho trẻ đồng vui dạ,
Ðem mảnh thân con tựa Mẹ hiền

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Gát giá xe loan đến cõi trần,
 Ðể lời dạy dỗ hỡi nguyên nhân;
 Ðời bao nhiêu khổ nên hành đạo,
 Có Mẹ Diêu Trì sớm đỡ nâng.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Mẹ khuyên các trẻ rán bình tâm,

Giữa lúc Thu sang cảnh trọng trầm,

Ngọn đuốc Thiên quang soi tỏ rõ,

Đừng theo ý tục bước sai lầm.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

vi mà có mới là ngoan,

CỰC Lạc lòng đây Mẹ ước rằng:

TỪ thiện mỗi con đà sẵn có,

TÔN vinh hành Đạo cứu đời an.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Thu về vui với cõi trần gian,
Nữ giới chen chưng đến đạo tràng,
Giữa lúc nhơn sanh còn cộng nghiệp,
Lo tu để sớm giảm tai nàn.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Vạn hữu thù đồ nhứt giả không,

Thiên cơ vận chuyển hiệp huyền công;

Tam nguơn tái tạo an thiên hạ,

Thất ức qui nguyên lập đại đồng.

Mạc bả nhãn tiền lưu sự nghiệp,

Tu tri hậu thế đoạn linh thông,

Nhơn nhơn tự hữu Tiên Thiên khí,

Hườn đắc Tiên Thiên hiệp Cửu Trùng.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Mẹ đến mừng con một bước đường
Bước đường đã trải đáng nêu gương
Bước đường sẽ tới con lo liệu
Lo liệu sao cho đúng Đạo Thường. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Thành Đạo do con trọn chí thành,

Ngăn ngừa tư dục ở tâm sanh,

Bụi trần chớ để mờ chơn tánh,

Ngôi vị Tiên Cung Mẹ sẵn dành.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
 
 
Trang Chánh • •