BuiHaThanh
Penname: BuiHaThanh [Contact] Real name: Bùi Hà Thanh
Member Since: 08/05/2012
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by BuiHaThanh
Summary: Chưởng đạo Thượng Thừa độ chúng sanh
Giáo dân giác ngộ luyện đơn lành More info...
Published: 08/13/2012 Updated: 09/10/2012
Summary:

   Pháp Bảo Đàn Hà Thanh diễn giải,

   “Tột lý rồi’ khỏi phải nghi ngờ.

        Hạ ngươn mạt thế mong chờ,

Đàn kinh xuất hiện mập mờ còn đâu.

More info...
Published: 09/09/2012 Updated: 09/09/2012
Summary:

Huệ trí Pháp duyên giải Pháp đàn,

   Năng nhơn Bảo vật thức phàm gian.

   Cho hay Đàn Bảo nhiều người giải,

   Tựa thế “Kinh thường” nhập thế gian.

More info...
Published: 08/13/2012 Updated: 08/13/2012
Summary:

ĐẠI BÀNG ĐIỂU

DIỄN GIẢI
THEO LÝ ĐẠI THỪA VÔ VI ĐẠO

BÙI HÀ THANH 

More info...
Published: 08/05/2012 Updated: 08/06/2012
Summary: Con của Ngài Bùi Quang Huy đắc vị Huệ Mạng Kim Tiên và bà Trương Thị Mọn đắc vị Ngọc Bửu Tiên Nương. More info...
Published: 08/06/2012 Updated: 08/06/2012
 
 
Trang Chánh • •