NguyenBinhKhiem
Penname: NguyenBinhKhiem Real name: Nguyễn Bỉnh Khiêm
Member Since: 06/07/2009
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by NguyenBinhKhiem
Summary: Bạch Vân am thi tập - 白雲庵詩集 More info...
Published: 06/07/2009 Updated: 06/07/2009
Summary: Nước Nam thường có thánh tài.
Sơn hà vững đặt ai hay tỏ tường.
Kìa Nhị Thuỷ, nọ Dao Sơn,
Bài ngọc dát nổi, âu vàng Trời cho.
Học cách vật mới dò tới chốn,
Chép ghi làm một bổn xem chơi.
More info...
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009
Summary: Lượng Đức Thánh rộng như biển cả,
Truyền dậy cho thiên hạ điều hay.
Làm điều thiện hưởng phúc dầy,
Bất nhân thất đức có ngày tiêu vong.
More info...
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009
Summary: Sấm Ký (I) More info...
Published: 06/07/2009 Updated: 06/07/2009
 
 
Trang Chánh • •