Bach_Tan_Lao_Nhan
Penname: Bach_Tan_Lao_Nhan Real name: Bạch Tẫn Lão Nhân
Member Since: 04/07/2009
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Bach_Tan_Lao_Nhan
Summary: Xem xong bộ sách “Dưỡng-Chơn”   
Suy tôn Hiền-Thánh ban ơn giúp đời  
Từng chương, từng mục, từng lời 
Chơn-Lý vi diệu dạy người thoát mê.  More info...
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009
 
 
Trang Chánh • •