Minh_Thien
Penname: Minh_Thien Real name: Minh Thiện
Member Since: 08/11/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Minh_Thien
Summary: Trước hết, tôi xin giải nghĩa tám chữ " Diêu Trì Kim Mẫu, Vô Cực Từ Tôn" cho môn sanh Minh Lý ai nấy đặng rõ biết Đấng Tối Cao, mà chúng ta thờ
chính giữa và trên từng thứ nhứt tại Bửu điện chùa Tam Tông Miếu. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Huyền cơ là gì? Có khác với thần cơ ra sao? More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Ngài Bác Nhã Thiền Sư trong bài Chánh Pháp Nhãn Tạng – Niết Bàn Diệu Tâm đã cho chúng ta biết có bốn loại Tâm là Duyên Lự Tâm, , Tư Lương Tâm, Tích Tập Tâm và Kiến Thật Tâm hay Thể Tánh Thường Trụ. More info...
Published: 11/26/2011 Updated: 11/26/2011
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC ĐỨC BÁT NHÃ THIỀN SƯ TAM TÔNG PHÁP CHỦ NGUYÊN QUÂN BỒ TÁT MA HA TÁT   More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
 
 
Trang Chánh • •