Thien_Hanh
Penname: Thien_Hanh Real name: Thiện Hạnh
Member Since: 04/20/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Thien_Hanh
Summary: Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển 1, Thầy đã dạy như sau: “Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ dành. More info...
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ) hay đạo Cao Đài khai minh vào đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên cứu độ mới và là một sự kiện vô cùng trọng đại và hy hữu trong lịch sử nhân loại từ khai thiên lập địa đến nay trên quả địa cầu nầy More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: Một trong những tinh hoa của Thái Thượng Lão Quân hay Lão Tử, đó là cảm ứng. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Trên cõi thế gian nầy con người thuộc tôn giáo nào cũng cần tìm cho mình một phương pháp tu học hay pháp môn thực hành sao cho phù hợp với trình độ và hoàn cảnh của bản thân More info...
Published: 11/22/2011 Updated: 11/22/2011
Summary: Lẽ thường, trả nợ thì đâu phải là niềm vui thú hay sự phấn khích, mà là một điều miễn cưỡng, chẳng đặng đừng mà thôi. Do đó, theo giáo lý đạo Phật, con người nơi thế gian luôn bị chi phối trong vòng kềm tỏa bất tận của Tứ khổ là sanh, lão, bệnh, tử.  More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: Lễ kỷ niệm 38 năm tái thiết Vĩnh Nguyên Tự
(1973-2011) More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: Tam công là phương pháp tu hành của người môn đệ Cao Đài trong Tam kỳ Phổ độ bao gồm công quả, công trình và công phu. More info...
Published: 09/20/2007 Updated: 09/20/2007
Summary: Tam công trong đạo Cao Đài gồm công quả, công trình và công phu, là hệ thống pháp môn (phương pháp tu hành) trong đạo Cao Đài. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Tam công là phương pháp tu hành của người môn đệ Cao Đài trong Tam kỳ Phổ độ bao gồm công quả, công trình và công phu. More info...
Published: 06/15/2007 Updated: 03/07/2018
Summary: Đầu năm 1920, Ngài Ngô được lệnh Ơn Trên sắp xếp việc cầu cơ và tập dượt đồng tử. Lúc ấy, có một vị Bề Trên giáng cơ xưng danh lần đầu tiên với Ngài là Cao Đài Tiên Ông. More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: Hôm nay, Vĩnh Nguyên Tự thiết lễ kỷ niệm 59 năm ngày đăng Tiên của Đức Ngọc Lịch Nguyệt. Chúng ta thành kỉnh qui tụ về nơi cổ tự này để cùng nhau tưởng nhớ đến đạo nghiệp của bậc Tiền Khai Đại Đạo và cùng nhau ôn lại những lời giáo huấn của Ngài. More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: Do chúng sanh căn trí vô lượng nên có vô lượng pháp môn. Pháp môn là phương tiện để con người tu học và thực hành nơi thế gian nhằm đạt đến một cứu cánh nào đó More info...
Published: 11/22/2011 Updated: 11/22/2011
Summary: Con người có sáu giác quan hay lục căn gồm: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý). Sáu giác quan nầy khi tiếp xúc với sáu trần hay lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp) không nhiều thì ít sẽ phát khởi vọng niệm đeo đẳng, trói buộc con người.  More info...
Published: 11/22/2011 Updated: 11/22/2011
Summary:

Người tu học vào hàng Thiên đạo đại thừa là đã lập tâm giải thoát, mà chỉ những con người biết giải thoát mới thấu hiểu Thiên đạo để chấp nhận sứ mạng đại thừa.”1

More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: Đức Mẹ dạy:
Đời con xét kỹ có chi đâu! -
Từ lúc tuổi xanh đến bạc đầu, -
Dẫu khá dẫu nghèo thì cũng thế, -
Cái ngày qui liễu vẫn như nhau. 
More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: Người ta thường cho rằng Đạo đồng nghĩa với tôn giáo. Thực ra, Đạo là nguyên lý tối thượng vận hành khắp cả càn khôn vũ trụ. More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: Đức Giê-su Kitô đã tái lâm vào thế kỷ thứ hai mươi để góp tay cùng Đức Chúa Trời hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại thánh địa Việt Nam. Nhân ngày kỷ niệm trọng đại hôm nay, thiết tưởng việc ôn lại các thánh huấn của Đức Giê-su Kitô trong Tam kỳ Phổ độ, là một điều rất có ý nghĩa. More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
 
 
Trang Chánh • •