ChonThuongDaoSi
Penname: ChonThuongDaoSi Real name: Chơn Thường Đạo Sĩ
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by ChonThuongDaoSi
Summary: Tâu bệ hạ, đây là một dịp may mắn cho hạ thần gởi gắm sự nghiệp để rảnh rang, vì của nầy chưa thật là của hạ thần mà là của năm nhà: hỏa hoạn, bão lụt, trộm cướp, sung công và cuối cùng là thê tử tiêu phá gây tội lỗi, dầu hạ thần có giữ được bao lâu cũng không khỏi về tay một trong năm nhà đó nên hạ thần xin dâng hết cho bệ hạ để khỏi khổ công gìn giữ và khổ sở khi nó mất. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary:

Chừng hồn lìa xác mới hay ra,

Tội phước hiểu thông muộn quá mà;

Dẫu có ăn năn rồi chẳng kịp,

Bây giờ ai gánh thế cho ta!

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
 
Trang Chánh • •