HuynhMiDongTu
Penname: HuynhMiDongTu Real name: Huỳnh Mi Đồng Tử
Member Since: 02/12/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by HuynhMiDongTu
Summary: Chương III : 18.-  Giác-Thế

Hạnh ngộ Cao-Đài buổi Hạ-Nguơn,

Hữu phước nhờ Thầy ban đại-xá,


  More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
 
 
Trang Chánh • •