Nhan_Uyen
Penname: Nhan_Uyen Real name: Nhan Uyên
Member Since: 02/11/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Nhan_Uyen
Summary: Chương II : 13.- Kiếp Trần Ai

Một kiếp con người vắn tợ gang,

Phù-dung sớm nở lại chiều tàn,

Công-danh, phú-quí dường mây gió,


More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
 
 
Trang Chánh • •