ChiNhu
Penname: ChiNhu Real name: Chí Như
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by ChiNhu
Summary: Tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đám sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ, và lòng tốt của chúng ta. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: 1. Thân Hòa đồng trụ (cùng nhau hòa hợp chung ở).
2. Khẩu Hòa vô tranh (không tranh đua cải lẫy).
3. Ý Hòa đồng duyệt (ưa nhau không trái ý).
4. Giới Hòa đồng tu (đồng cùng nhau tu theo giới luật).
5. Kiến Hòa đồng giải (sự hiểu biết tu học đều giải rõ với nhau)
6. Lợi Hòa đồng quân (quyền lợi chia đều cùng nhau).
More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
 
 
Trang Chánh • •