NgocHoangThuongDe
Penname: NgocHoangThuongDe Real name: Ngọc Hoàng Thượng Đế
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by NgocHoangThuongDe
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 7g30 ngày 1 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Một Đức Huyền Thiên hóa vạn loài,
Thâu tàng sinh trưởng luật vần xoay;
Phật Tiên Thần Thánh đều do bởi,
Diệu hiệp Thiên cơ ở cõi nầy. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Chương IV : 22.- Quyết Chí Tu

       Nếu con mãi khinh-lờn đường Ðạo,

       Thì có ngày quả-báo dập-dồi,

              Khuyên con một dạ chớ lơi,

Bước đường hành Ðạo chiều mơi đừng sờn.


More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary:
Thánh tịnh Bửu Quang Cảnh, ngày 21 tháng 4 năm Đại Đạo 34 Kỷ Hợi (28-5-1959) More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary: Chương II : 12.-  Tranh Đua Vật Chất
Trong gia-đình không biết thương lẫn nhau thì còn gì là yên vui; trong làng mạc, trong xã-hội nếu thiếu tình thương thì cang-thường đảo lộn, quốc-gia suy tân.
More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương II : 13.- Vật Chất Là Giả Tạm More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Các con hãy vui vẻ thưởng Xuân, đem Đạo Thầy truyền bá khắp nơi, đem hột giống lành gieo rải lan tràn, và đem ân lành phổ cập cho tất cả con cái của Thầy cho chúng hiểu được lý Đạo, trở về nguyên lý hiệp nhứt cùng Thầy hầu tái lập cõi đời Thượng Nguơn Thánh Đức. More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

THẦY ngự trong lòng mỗi chúng sanh,

Chúng sanh giác ngộ biết tu hành,

Thương yêu mựa tách người khôn dại,

Điều độ đừng chia kẻ dữ lành.

Tiên, Phật không riêng quyền với tước,

Thánh, Thần chẳng lựa lợi hay danh;

Đạo tâm mới hiểu tâm Xuân quí,

Xuân ở Xuân-tâm Đạo sớm thành. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Động tác tuần huờn Tạo Hóa cơ,

Băng tiêu noãn nhựt định thiên thơ,

Cao-Đài xuất thế khai tân hội,

Tận độ quần linh phục thái sơ. (1)

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Tâm sẵn NGỌC minh há kiếm ngoài,

Chuyển luân HOÀNG đạo hiện Cao-Ðài,

Chơn truyền THƯỢNG hạ ban từ thử,

Sự nghiệp ÐẾ Thiên đã định bày.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Thánh Tựa xuất bản kỳ nhì More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Tý thời, đêm 09 tháng 01 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 11 2 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

Đời đạo cùng chung một khối linh,

Lập đời đem Đạo đến khai minh,

Đạo không chơn lý: đời tao loạn,

Đời học Đạo: dân hưởng thái bình.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: CAO-ĐÀI XUẤT THẾ - ĐẠI-ĐẠO HƯNG-TRUYỀN More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: CAO Thượng bổn nguyên Đạo chí thành,
ĐÀI tiền chực rước đám lương sanh,
GIÁO minh chơn lý truyền tâm-pháp,
CHỦ ý vào lòng rán luyện phanh. More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Chính mình Thầy đến chốn Nam bang,

Mượn đất đem gieo mối Đạo vàng,

Tưới nước vun phân Nho, Thích, Lão,

Nâng cành sửa lá Pháp, Hòa, Tăng,

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Thầy nhứt định không giao Thánh-Giáo cho tay phàm nữa, vì trước kia Tam-Giáo thất chơn-truyền là cũng bởi Thánh-Giáo ở trong tay phàm, nên các con canh cải làm sái lạc pháp linh.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Châu Minh, 10-1 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 9-2- 1957 More info...
Published: 06/21/2014 Updated: 06/21/2014
Summary:

NGỌC sắc gia ban quyển Đại-Thừa,
HOÀNG thành Đạo tỉnh giấc mây mưa,
THƯỢNG căn đắc ngộ tu tâm tánh,
ĐẾ vị hồi nguyên chí mới vừa.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC bửu chiêu chương tứ hải minh,

HOÀNG Thiên ái chúng hiệp chư linh,

THƯỢNG thừa điểm Ðạo thông công-đức,

ÐẾ vị hồi nguyên đáo Ngọc-Kinh.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/29/2007
 
 
Trang Chánh • •