LeSonThanhMau
Penname: LeSonThanhMau Real name: Lê Sơn Thánh Mẫu
Member Since: 02/08/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by LeSonThanhMau
Summary: BÀI : 22. THƯỜNG XUYÊN LUI TỚI THĂM VIẾNG NÂNG ĐỠ NHAU TU HỌC
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-7-Nhâm Dần
22-8-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 30 XUÂN ĐẾN CÓ PHUN CHỒI, NẨY LỘC, TRỔ HOA THÌ THU SANG MỚI SANH QUẢ
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-1-Quí Mẹo
16-2-1963 - Đại Đao 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: KHUYÊN NỮ PHÁI GẮNG CÔNG TU HỌC
(HƯ VÔ CHƠN NHỨT, TÝ THỜI 01-09- NĂM ĐẠO 33 (MẬU TUẤT) More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:

mê cảnh tục chịu nguy nàn,

SƠN hải ngao du rất toại nhàn,

THÁNH-Ðức Chuyển-Me?ơn nước lửa,

MẪU đơn đua nở phất hương tràng.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Ngọ thời 7-6 Kỷ-Dậu 20 7 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Lê-Sơn Thánh-Mẫu  đàn 7 6 1971 BÌNH-MINH III More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

Hình-nhi thượng-học, pháp-tân khai,

Môn đệ gắn tầm, dạ chớ sai,

Hữu dụng ngày mai, ra giáo chúng,

Chớ đừng bỏ dỡ, đọa ngày mai.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Tý thời, 17 tháng 8 Canh Tý 07 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: THẾ GIAN LÀ CÕI TẠM, SỚM BIẾT LO TU ĐỂ GIẢI THOÁT
(Ngân Hoa Đàn, Tý thời 16 tháng 01 năm Đạo 33 Mậu Tuất) More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
 
 
Trang Chánh • •