ChieuQuang
Penname: ChieuQuang Real name: Chiếu Quang
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by ChieuQuang
Summary: Nói về 3 chữ Tinh, Khí,Thần tôi chợt nhớ đến phương pháp luyện Tinh hóa khí, luyện Khí hóa thần, luyện Thần hườn hư, luyện Hư hườn vô... hiệp với khí hư vô của Trời Ðất là phương pháp của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
 
 
Trang Chánh • •