BacBaDeQuan
Penname: BacBaDeQuan Real name: Bắc Ba Đế Quân
Member Since: 02/08/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by BacBaDeQuan
Summary:

Bền tâm BẮC-đẩu chiếu hào-quang,

Ðạo đức BA kỳ hội Niết-Bàn,

Giữ dạ ÐẾ minh công quả vẹn,

Ðinh ninh QUÂN hiệp bước du san.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
 
 
Trang Chánh • •