ChanhTam
Penname: ChanhTam Real name: Chánh Tâm
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by ChanhTam
Summary: Là người may duyên được học tập và trau giồi rèn luyện trong môi trường đạo đức, đem giáo lý chơn chánh (Chánh Pháp) làm cầu nối giữa đời với Đạo và mọi tầng lớp nhân sanh. Để cùng nhau thực thi rốt ráo trên con đường Sứ Mạng Giáo Dân Vi Thiện lập công bồi đức độ đời, chúng ta luôn.
Con cúi xin phụng thừa Thiên Lệnh,
Dưới chơn Thầy phán lệnh phát ban; More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
 
 
Trang Chánh • •