VoDanhTienTruong
Penname: VoDanhTienTruong Real name: Vô Danh Tiên Trưởng
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by VoDanhTienTruong
Summary:

DUY trì Kinh báu để đời xem,

TÂM Đạo thường hay lý kiếm tầm,

DUY có người mê tuồng mộng ảo,

VẬT hành không quí lại chê khen.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

Lưới Trời phải vướng truyền lao,

Mấy kẻ DANH nêu kiệt sĩ hào,

Thức giấc TIÊN bày cơ giáo nhiệm,

Tỉnh say TRƯỞNG-Đức thoát thân nào.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

MINH minh nhựt rạng chiếu Càn-Khôn,

CẢNH thế thức tri tánh bảo tồn,

CHIẾU khắp nhơn sanh khuyên cõi tục,

TRẦN ai thức giấc chớ bôn chôn.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:     Nhưng phải hiểu rằng: lỗi người thì mình biết, lỗi ta, ta lại không ngó ngàng. Thế gian thường khuyết điểm với cái chí hẹp hòi, trong gia đình không giữ chữ Từ-Bi nên thường xảy ra sự nguy biến với thê thằng tử phược, cha lại xa con, vợ xa chồng, đệ huynh mất tình Thủ-Tín; đó là bổn phận làm người chưa trọn với thế-đạo nhơn luân. More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

-vi Đạo-Chánh buổi Tam-Kỳ,

DANH hậu tương truyền lý nhiệm tri,

TIÊN bút điển quang ban cứu thế,

TRƯỞNG minh lý chánh buổi khuynh nguy.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

      Vạn bang ngày kia cũng huynh đệ đồng một nhà,

      Mấy sắc da rồi cũng nhà Tam-Kỳ Đại-Đạo.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

ĐỔI tâm hành Đạo cứu nhơn sanh,

THAY sắc bạch-y mối Đạo thành,

kỷ riêng rồi thân phải lụy,

TƯỞNG Thầy Bạch-Ngọc Đấng Cha lành.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

ĐẠI nhơn hiểu lý hiệp Tam-Tông,

ĐỒNG chủng nhân gian một điểm hồng,

TÔN chỉ Cao-Đài truyền vạn quốc,

GIÁO khai lý nhiệm hội công đồng.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

ĐỨC thắng nhân gian mấy kẻ hành,

TÀI ba chi đó hỡi người tranh,

TƯƠNG đồng hiệp bạn hành Chơn-Giáo,

ĐỐI phó nhân gian thoát bốn thành.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
 
 
Trang Chánh • •