VanTuyenThanhVuong
Penname: VanTuyenThanhVuong Real name: Văn Tuyên Thánh Vương
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by VanTuyenThanhVuong
Summary: Chương VIII : 89.- Lẽ Thật More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương IV : 25.- Tu Thân More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương VIII : 84.- Tu Thân, Tu Khẩu
More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Vạn phái đồng nguyên tổng thức cơ,

Trảng trung tích thủy tại ư tư,

Trường lưu thế thượng hoằng Thiên Đạo,

Mạc bả nhơn gian định nghĩa từ.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Chương IV : Biết tu ngàn vàng khó sánh

Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16 6 1961

Vào cửa đạo thì rất dễ, nhưng biết đạo để thực hành thì rất khó vô cùng. Kẻ nào không vào tịnh thất vẫn có thể tu được, nhưng vào tu mà không biết rõ lẽ chơn lời giả, phân luận vàng thau, làm sao đạt thấu chơn lý để giải thoát linh hồn?

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương IV : 36.-  Chí Quân-Tử
Với tuổi già, thì rán đem hết khả-năng ra để dạy lại cho đàn em. Nếu trẻ già đều đồng tâm, hiệp ý, tận tụy với sứ mạng, thì lo chi cho cơ Ðạo không phát-triển vẻ-vang.
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương IV : 42.-  Chớ Quên Bản Thân
Nếu chư môn-đệ mà quên hẳn sứ-mạng thiêng-liêng giao phó, thì tức nhiên là chư môn-đệ cũng quên hẳn bản thân đạo-đức thuần-túy của Thầy chọn lựa để giao trọng trách ấy.
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương VIII : 90.- Chơn-Lý Duy-Nhất More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương V : 47.- Gương Hy-Sinh Bất Diệt More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương VII : 59.- Hành Tròn Thánh Vị More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương IV : Hương vị của món ăn tinh thần

Châu Minh, 1-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 4 1961

Nầy chư môn đồ, có câu: Nhơn mạng bất ẩm thực, giã tiểu nan tri vị giã! Người ai chẳng ăn uống, nhưng mà ăn biết mùi vị thì rất ít.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương III : Kêu người lần tỉnh lánh đời tu thân
Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16 6 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Chương VIII : 73.- Khoan Hồng Tha Thứ More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương VII : 62.- Khoan Nghiêm Tương Tế More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương VIII : 88.- Lạc Tại Kỳ Trung More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương VIII : 93.- Nên Trọng Giấy Chữ
More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương IX : 98-  Quan Niệm Liên Hiệp Chi Phái
More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương VII : 64.- Quan Niệm Về Hòa Hiệp, Thương Yêu More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

 Chương IV : Quân tử là gì?

Châu Minh, 1-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 4 1961

Thánh Sư giải rõ chữ Quân tử là tự mình làm vua lấy mình. Cũng như Đức Từ Phụ làm chủ trong Đại vũ trụ nầy, thì mỗi chư hiền đồ cũng được là chủ cái Tiểu vũ trụ là xác thân của mỗi môn đồ.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương IV : Quân tử nho, tiểu nhơn nho

       Nho quân tử nghĩa là: học đạo thánh hiền để sửa mình cho trở nên người có giá phẩm đạo đức tôn quí, dầu bần cùng cũng không làm điều trái đạo.

       Nho tiểu nhơn là: học đạo thánh hiền để cầu danh, cầu lợi, ngoài miệng nói đạo đức, trong lòng nghĩ những việc bất nhân bất nghĩa.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
 
 
Trang Chánh • •