VanHanhThienSu
Penname: VanHanhThienSu Real name: Vạn Hạnh Thiền Sư
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by VanHanhThienSu
Summary:

 Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời mùng 7 tháng 5 Quí Sửu (7-6-1973) 

VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ đến cõi trần,
Giúp người học Đạo thoát mê tân,
Hỡi ai đã có cơ duyên sẵn;
Thuyền đến bến sông kíp bước lần.

More info...
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary:

Minh Lý Thánh Hội, 11 Tháng 9 Canh Tuất (10-10-1970) 

____________ 
      Trước 2.800 năm, Phật pháp đã thành lập. Đạo giáo, Nho giáo cũng khởi thỉ từ đó, vẫn là một cội sanh ba để tùy thời kỳ mà giáo hóa, tùy căn cơ mà bạc độ. 

More info...
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary:

Giác ngộ nên đem Đạo cứu đời,

Mùa Xuân mới hưởng trọn vui tươi;

Nguyên nhân nhiệm vụ còn mang nặng,

Xuân đến Xuân đi hẹn một lời.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

THƯỢNG-ĐẾ vì nhơn sanh đã phải đến trần gian nhiều lần mở nhiều Tôn giáo, mượn nhiều hình thể, bày nhiều hình thức, xưng hô nhiều danh từ khác nhau để thích hợp với mọi hoàn cảnh

More info...
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary: Ðường Ðạo tuy rộng thênh thang, nhưng chung qui chỉ có hai lối là: Bến Mê và Bờ Giác. Hễ giác là được Tịnh Ðộ siêu thăng, còn mê thì trầm luân trong lục đạo luân hồi. Trong chỗ giác mê cũng lắm điều phức tạp, tùy theo nhận xét của mỗi người. Có người tự biết mình mê, sớm tìm về nẻo giác. Còn người tuy chưa biết mình mê nhưng được sự chỉ dẫn liền phục thiện để xa lối mê quày về nẻo giác. Trong lúc đó, cũng có người đã giác mà lại giả đò mê. Ðiều nầy mới là trở ngại rất lớn cho sự tiến hóa. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời mùng 4 tháng 9 Quí Sửu (29-9-1973)
____________
VẠN giáo đồng nguyên tự bổn lai,
HẠNH duyên khải ngộ Đạo minh khai;
THIỀN đường nhựt nhựt năng tu dưỡng,
 đệ trùng hoan tại Bửu Đài. More info...
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary:       Tu là sửa, ấy chỉ là phần tiêu cực, mà còn phải bồi bổ mới là phần tích cực, nghĩa là sửa đổi đi những điểm xấu xa tội lỗi để không còn một bợn nhơ, một mặc cảm nào về tội lỗi và còn phải bồi đức, đúng lời Phật dạy: "Chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành". More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:      Bần Tăng bảo cho : Muốn biết Long-Hoa Ðại-Hội khai diễn như thế nào, muốn biết Di-Lạc Thiên-Tôn của thời Hạ-Nguơn mạt kiếp, hãy dừng chân lại tất cả trước bao nhiêu dục vọng ương hèn. Hãy bình tĩnh để tìm thấy ánh sáng huy hoàng của Chủ-Nhơn Hoàng-Cực. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Tuất thời mùng 8 tháng 4 Canh-Tuất (12-5-1970)
_________
Thi:
Phật Tiên nào phải quá thanh nhàn,
Ðến nổi ngao du chốn thế gian,
Khổ hải thương đời đang lặn hụp,
Dắt dìu trở lại cõi Tây Phang. More info...
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary:

VẠN pháp tu trì tóm một thôi,

HẠNH lâm trái chín đã say mùi;

THIỀN môn mở ngỏ gay chèo bát,

biểu nghìn thu chẳng đổi dời.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Cũng chính thời kỳ này, dân tộc Việt Nam đang gặp hồi quốc phá gia vong, điêu linh thống khổ. Mấy mươi năm tao loạn, cốt nhục tương tàn, nếu không có sự cứu vãn của Thượng Đế, Bần Tăng nói cho chư đạo hữu được rõ, là sẽ không còn mảnh đất để dung thân khi toàn dân chẳng chịu hồi đầu hướng thiện. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Như vậy, việc đem Đạo giúp đời hay cứu đời không những chỉ có một phiến diện vật chất hoặc sức lực, mà phải cần đến phần giáo dục tinh thần ở nội tâm lại càng quí giá vô cùng. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Trước khi muốn đem Đạo lý truyền bá tha nhân đây đó, cũng đừng quên những linh hồn ở chung quanh sát bên mình, đó là vợ con, anh em, cùng thân bằng cố hữu. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:     Thế nên đời thường ví: “Hồng trần là biển cả, con người như kẻ đắm thuyền”. Nếu kẻ đắm thuyền biết khôn ngoan, bỏ tất cả những hành lý cụ túc để vớ lấy một cái phao hoặc một tấm ván để may ra thoát khỏi vòng chìm đắm. Còn con người trong biển khổ cũng thế. Nếu khôn ngoan biết vớ lấy cái Đạo để tìm phương cứu cánh, tìm sự sống trong sự chết, thì mới mong sống mãi, chớ đừng tối tăm dại dột đi tìm sự chết trong kiếp sống thì chẳng khác nào như chết chưa chôn. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Như câu: “Đạo lý pháp môn vô lượng, chúng sinh căn trí vô lượng”, những ai đang đi trên đường học Đạo hãy cố gắng hết sức mình trong chỗ chí thành tâm Đạo để đạt Đạo lý. Tâm có thành, lòng mới cảm, lòng có cảm thì thiên nhiên mới ứng. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Họ luôn luôn soi sáng để cân nhắc sửa đoan từng giây từng phút. Nhờ thế mà đã nêu lên câu "Đạo bất khả tu du lỵ dã" (1). More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Hội Thánh là cơ sở của chư Thánh hội hiệp để làm Thánh sự, suy nghĩ Thánh ý, xuất phát Thánh ngôn - cơ duyên sắp bày đưa đẩy các hàng nguyên căn từ Nhứt Kỳ Phổ Độ, từ Nhị Kỳ Phổ Độ đến Tam Kỳ Phổ Độ. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Quả nghiệp chư hiền gắng trả, công đức chư hiền cố bồi, không vọng động điều chi sẽ được Đấng Toàn Năng soi xét. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:   Thử hỏi con người sanh ở trần gian để làm chi? Không phải chỉ sanh ra một thời gian nào đó để rồi lại tử như các loài sinh vật khác. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: MINH-LÝ THÁNH-HỘI, Tuất Thời, 19 tháng 9 Tân-Hợi (6-11-1971)
____________
Thánh nhân xưa dụng nước làm đề,
Luyện tánh tu tâm dốc trọn bề;
Nước lặng phân thanh cùng lóng trược,
Người khi vọng động tánh u mê. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
 
Trang Chánh • •