BuiChanhGiao
Penname: BuiChanhGiao Real name: Bùi Chánh Giáo
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by BuiChanhGiao
Summary: Đức Lão Tử là chơn linh của Đức Thái Thượng Đạo Tổ, giáng trần vào đời nhà Thương bên Tàu. Đức Thái Thượng Đạo Tổ, còn được gọi là Đức Thái Thượng Đạo Quân, là Đấng do khí Tiên Thiên hóa sanh thuở chưa tạo Thiên lập Địa (Kinh Tiên Giáo có ghi: "Tiên Thiên khí hóa, Thái Thượng Đạo Quân. . . . ."). More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
 
 
Trang Chánh • •