ThichCaNhuLai
Penname: ThichCaNhuLai Real name: Thích Ca Như Lai
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by ThichCaNhuLai
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12g30 ngày 1 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Nầy chúng sanh! Cái bánh xe đương lăn, đương cán người kia, ai biểu chúng sanh đem mình vào cho nó cán, mà gọi rằng đau đớn khổ sầu? Máy luân hồi quả báo cũng vậy. Nếu chúng sanh biết Ðạo, lấy sự tu mà trả quả rồi lần lượt hết quả thì bước trái ra mà đi thẳng tới cõi Niết-Bàn. Nó có tài tình chi hầu theo ngăn đường đón ngỏ chúng sanh cho được? More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

PHẬT thông đạt bổn thị vô tâm,

ĐÀ pháp huyền đồng ngộ nhứt thân;

NAN chúng đắc thân tài tảo biện,

ĐỀ ca bát cửu Đạo truyền âm.

More info...
Published: 07/06/2015 Updated: 07/06/2015
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 4 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 - 17 5 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Các con ơi ! lập thành thế giới nầy là do tứ đại , tức là đất , nước , gió , lữa, bốn nguyên tố trên đã góp phần trong việc cấu tạo nên hình hài của vạn loại . Bốn nguyên tố đó luôn luôn chuyễn không nghgĩ, từ thân thể nầy sang thân thể khác, vì thế đó giữa các con có một sự liên hệ mật thiết, hay là cho đúng hơn các con chính là nhau , các con chỉ là một mà thôi . More info...
Published: 04/04/2009 Updated: 04/04/2009
Summary: Nay cơ Ðạo chinh nghiêng phân trăm phái ngàn phe rối động, kinh luật đà có hình không bóng. ÐỨC THƯỢNG-ÐẾ mới hội Quần-Tiên mà ban bố Thánh-Kinh, gồm có cổ kim đời Ðạo như chiếc Ðại Bát-Nhã Thuyền đưa người từ phàm tục đến Niết-Bàn. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Ngày Lễ An-Vị Tam Giáo Qui-Nguyên khai mạc hồi 10 giờ sáng ngày 1 tháng 8 năm 1977. Sau khi tế lễ đọc các bài Kinh xong, một giờ sau, nhằm 11 giờ thì có cầu Ðàn More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:  Thiên-Lý Bửu-Tòa, 9g ngày 3 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

THÍCH Ðạo đắc uy trí thánh tân,

CA hòa nhứt lý trí công ân,

NHƯ nhiên thế sự vô nhơn thức,

LAI tỉnh chúng sanh chí nguyện lần.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Tư gia Đạo Huynh Giác-Ngộ, Ngọ thời 28-6 Kỷ-Dậu 9 8 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 6-8 Canh-Tuất 6 9 1970 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Đêm 25 tháng 6 Đại Đạo 37 - 26 7 1962 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
 
 
Trang Chánh • •