QuanTheAm
Penname: QuanTheAm Real name: Quan Thế Âm
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by QuanTheAm
Summary:

QUAN tước mấy ai được cửu trường,

ÂM thầm hành Đạo nối tình thương,

NHƯ không biết được phương châm ấy,

LAI học cứu mình thoát nhiễu nhương.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Một tấc QUAN ÂM một tấc vàng,

Thương đời BỒ TÁT giáng trần gian,

Đem mầm chơn lý gieo cùng khắp,

Nhắc nhở nhơn sanh tỉnh mộng tràng.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

TAM-Kỳ rộng mở cõi Nam Thiên,

TRẤN định năm châu giữ mối giềng,

OAI đức từng phen ra cứu thế,

NGHIÊM minh lắm lúc nhọc Thần Tiên.

QUAN lâm tế chúng nên trò Thánh,

ÂM điệu hòa nhơn đạo nữ hiền,

BỒ-TÁT đã tu vô lượng kiếp,

Giáng trần mở Đạo chọn cơ duyên.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Rưới nước nhành dương tắt lửa lòng,

Cứu người đang lạc nẻo gai chông,

Lên thuyền Bát Nhã sang bờ giác,

Chứng quả nghìn thu chốn đảo Bồng.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Hễ tu thì phải làm cho đúng nghĩa của người tu. Nếu làm sai tôn chỉ mục đích của nó, đó là tự mình làm mất an ninh cho mình cũng như  cho tập thể. Dầu có nguyện năm bảy trăm câu cũng chẳng ích gì, lựa là một câu. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

QUAN trường như áo mặc rồi thay,

ÂM chất người ôi! kíp tạo gầy,

BỒ liễu, nam nhân tua gắng chí,

TÁT nhơn tát phúc chốn trần ai.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

NAM phương ai đã biết tu hành,

HẢI khổ thành sầu chớ lấn tranh,

NGẠN giác sẵn thuyền qua ngũ trược,

THƯỢNG thừa có nẻo yết Tam thanh.

QUAN tâm học hỏi tìm chơn lý,

ÂM điệu thinh văn chí lập thành,

NHƯ biết cội nguồn lên chín phẩm,

LAI đàn chứng chiếu chí tâm thành.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Ðừng sợ e tu hành không đắc Ðạo, không đạt đến ngôi vị Phật Tiên, mà chỉ e cho phẩm hạnh đức độ và công quả của mình không xứng đáng để đảm nhận những ngôi vị ấy More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

THƯỜNG đến hồng trần độ chúng sanh,

mà chẳng nhiễm chốn hư danh,

NAM san giả khách khuyên người dữ,

Bắc HẢI hóa nhơn giúp kẻ lành.

QUAN tước ngàn phen tâm chẳng lụy,

Phúc ÂM muôn kiếp chí lo hành,

NHƯ không hữu tận vô cùng nguyện,

LAI vãng dìu đời lại cõi thanh.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Người tu biết đạo, Thiêng Liêng thường khuyên nên lấy tịnh chế động, lấy thiện chế ác, lấy phải chế trái. Một sự kiện xảy đến cho mình, dầu ngoại cảnh hoặc nội cảnh cũng có nguyên nhân của nó. Từ cái nhân đưa đến cái quả. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Thương đời giữa lúc cảnh tang thương,

Mừng thấy nữ lưu biết chọn đường;

Gây dựng nền nhân cho hậu thế,

Để rồi phổ biến khắp muôn phương.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Tuy về cõi thượng chốn thanh vân,

Nghĩ lại mà thương kẻ thế trần;

Nghiệp chướng còn mang mang mểnh mãi.

Nên đành lẩn quẩn bánh xe luân.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Một cành dương liễu định phong ba,

Cất mái thoàn linh vượt ái hà;

Vớt khách trầm luân mong giác ngộ,

Đưa về cảnh cũ thú Tiên gia.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Gội rửa oan khiên để nhẹ mình,

Về miền thượng giới rộng thinh thinh,

Hồng trần nhìn lại bao đau khổ,

Dốc độ thành công khắp vạn linh.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Phật Tiên đắc đạo vốn do tâm,
Tâm chẳng riêng tư, ý chẳng lầm;
Không bởi cái ta trong mật thất,
Mới tường bí pháp lẽ huyền thâm. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary:

BÀI 70 PHẢI NHẬN CHÂN CẢNH ĐỜI LÀ GIẢ,
XÁC THÂN ĐƯỢC SINH RA ĐỂ CHỊU NGHIỆP BÁO VAY TRẢ TRẢ VAY..

Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-4- Giáp Thìn
3-6-1964. Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 29 XUÂN LÀ SỰ SỐNG, TÌNH THƯƠNG BAO LA BẤT TUYỆT (*)
Tịnh Đường,. Tý thời, ngày 9-1 Quí Mẹo
2-2-1963 - Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 42 ĐEM MẮT VÀO LÒNG THÌ LÒNG ĐƯỢC YÊN, LÒNG ĐƯỢC YÊN
THÌ HÀNG PHỤC ĐƯỢC PHÓNG TÂM.

Tịnh thất. Ngày 2-5-Quý Mẹo
22-6-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 48 CUNG CÁCH ĂN, Ở, MẶC, TU, HỌC, LÀM VIỆC CỦA NGUỜI TU
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-7-Quí Mẹo
26-8-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI :103 NGÀY TRƯỚC ƠN CHÚA ĐẾN TỪ MÔI-SE, NGÀY NAY ƠN THẦY ĐẾN TỪ CƠ BÚT
Tịnh Đường 1-4 Ất Tỵ (1-5-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
 
 
Trang Chánh • •