PhamCongTac
Penname: PhamCongTac Real name: Phạm Công Tắc
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by PhamCongTac
Summary:      Vết xe trước đã sụp đổ, đoàn xe sau nên tránh. Kể ra đàn anh chịu một phần trách nhiệm rất lớn trong sứ mạng, chính vì thế mà trong hàng Tiền Bối, người nào không làm đúng Thiên-ý sẽ bị triệu hồi để lãnh phần vụ khác. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: All those who are Incarnate in this world owe a double debt to two Creators who are : More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Tý thời 23 giờ ngày 27 9 1977

More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Huyền vi bí mật Tạo-Đoan đã cho một tánh-chất ly-kỳ bí mật , là khôn-ngoan hơn Vạn-Vật, do khôn-ngoan ấy mà tìm hiểu rằng cả cơ thể Tạo-Đoan có hai đặc-điểm trọng-yếu:
- Một là sống
- Hai là linh
Biết được hai đặc-điểm ấy, thấy nhơn-loại có hai chủ-hướng: Một là nương với cái sống của mình, cho cái sống là hệ-trọng tức-nhiên là học-thuyết cơ-thể Taọ-Đoan của đời, hai là nương theo tinh-thần nhơn-loại, nương theo triết-lý nầy cho cái Linh là trọng-hệ, vì cớ nên xu-hướng theo phần hồn là Tinh-Thần thường tại.
Bây giờ chia theo hai lẽ ấy.
Sống tức là Đời
Linh tức là Đạo
More info...
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary:       Hãy khêu tỏ ngọn đuốc tâm đăng sẽ thấy mình và thấy người. Có thấy được mình mới mong thấy được người, có thấy được người thì có gì không thực hiện được. Cái nhục to tát nhứt là lòng tham và sự ngu muội của tâm linh; cái nhục mà đau đớn hơn hết là tình linh sơn cốt nhục mà tự cắt tay nhau cho thành người tàn phế. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
 
Trang Chánh • •