NgoMinhChieu
Penname: NgoMinhChieu Real name: Ngô Minh Chiêu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by NgoMinhChieu
Summary: NGÔ đạo thành công phát đại từ, 
MINH tâm kiến tánh thị chơn như; 
CHIÊU nhiên tự tại du thiên thượng, 
Giáng giáng thăng thăng lập đảnh lư. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: NGÔ tâm tịnh định Đạo tâm khai, 
MINH triết tọa vong yểu yểu đài; 
CHIÊU khách nguyên căn truyền Thánh Đức, 
Giáng long phục hổ luyện Chơn Thai. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: NGÔ khai tâm pháp độ quần mê,
CAO hạ trần ai nguyện được về;
TIÊN Phật muốn thành công quả lập,
Giáng thăng Pháp Đạo luyện đơn khuê. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: CHRIST đến lần ba,
NGÔ đạo mở sơn hà;
ĐẠI đồng qui vạn giáo,
TIÊN Phật cũng là Ta. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: NGÔ thành Đạo quả diệt trần tâm, 
CAO thấp tranh nhau phải lỗi lầm; 
TIÊN tục bởi do mê với giác, 
Giáng thăng máy tạo biết lo tầm. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: LÝ tình hai mối biện phân rành,
THÁI độ người tu phải nhiệt thành;
BẠCH bạch minh minh Quyền Pháp rõ,
Giáng thăng đừng để lệch công bình. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: NGÔ thành Đạo quả diệt trần tâm,
CAO thấp tranh nhau phải lỗi lầm;
TIÊN tục bởi do mê với giác,
Giáng thăng máy tạo biết lo tầm. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: Từ xưa đến nay, người tu thì nhiều, người đắc Đạo thì ít, cũng tại chỗ đó. Tôn giáo mệnh danh là Đạo cứu đời mọc lên như nấm, nhưng đời chẳng những chưa được cứu lại càng khổ thêm, cũng tại nơi đó. Tiêu ngữ Cao Đài giáo là qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi, nhưng trong phạm vi nhỏ hẹp Cao Đài là một tỉnh còn chưa qui hiệp được, cũng tại chỗ đó. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
 
 
Trang Chánh • •