RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: LyThaiBach Real name: Lý Thái Bạch
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by LyThaiBach
Summary: Giáo hóa cho nên bậc sĩ hiền
Tông chi gia phả Thánh Thần Tiên
Ðại đồng công dụng ai truyền bá
Ðạo Pháp để không uổng bí truyền .
Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 480 Read Count: 203
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Hễ biết tu thì cố gắng lên,

Không vì danh lợi tuổi cùng tên,

Lập công bồi đức cho nên hạnh,

Như thế mới mong được vững bền.


Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2016 Read Count: 187
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 9 giờ ngày 7-9-1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1125 Read Count: 199
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Mấy lời khuyên bảo khá xem rành,

Lập đức lánh yên cuộc chiến tranh,

Thánh-Ðức mở mang câu giáo lý,

Chuyển-Mê quyển nhứt đã ban hành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 611 Read Count: 181
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Lý-Thái-Bạch Đàn 27 3 1968

Vì phần đông chư hiền hay trách cứ Thần Tiên, cho rằng Thần Tiên phải thua chánh-trị, vì không cho biết trước điều tai biến để chư hiền có đủ thời giờ thoát thân ngoài thời sự. Nay Lão triết luận đôi đề: Đạo là Đạo, chánh-trị là chánh-trị, không chi liên hệ mà chư hiền mãi hoài cảm.


Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 734 Read Count: 184
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Ngọ thời, 15-5 Canh-Tuất 18 6 1970
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3262 Read Count: 189
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

* Không lo Ðạo bị bế tắc mà chỉ lo không đủ vững vàng phát triển.
* Không lo đời chưa hiểu Ðạo mà chỉ lo Ðạo không sáng tỏ thôi.
* Không lo làm nổi việc lớn mà chỉ lo không có tư tưởng lớn.
Diễn biến lịch sử của nhơn loại chẳng qua là sự diễn biến của những tư tưởng lớn.


Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1043 Read Count: 223
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Muốn ra Giáo hóa phải nên trò
Muốn đạt Chơn Tông Lão chỉ cho
Muốn đạt Ðại thừa xong sứ mạng
Thì đường Chơn Ðạo phải siêng dò .

Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 474 Read Count: 238
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Trên Thượng Ðế huyền vi ban bố,
Dưới nhơn sanh muôn ngõ mong chờ;
Thật tâm mới được tri cơ,
Hễ tu thì đắc chớ ngờ ai ơi !.
Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1218 Read Count: 501
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Ðạt Ðạo nhờ tâm chẳng vọng tâm
Muôn đường ngàn nẻo cũng do tâm
Hỡi ai giữ đặng tâm chuyên nhất
Sẽ dứt phàm tâm lộ Thánh tâm.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1951 Read Count: 234
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Người giác ngộ đừng say men tục,
Bực tri cơ tự túc tự nhàn,
Ðương nhiên trách nhiệm lo toan,
Tự nhiên vô nhiễm bằng an thoát trần.
Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 374 Read Count: 247
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chương VII : 58.- Người Hướng Đạo
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 713 Read Count: 183
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Người dầu học rộng tài cao mà Ðạo tâm thiếu sáng soi thì tránh sao khỏi bị cái Ta hẹp hòi, hạn cuộc vào vòng nông cạn riêng tư. Ví như nước ao hồ chỉ có ngần ấy mà không châu du cùng khắp.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 938 Read Count: 231
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Nhân sinh quan by LyThaiBach Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Tý thời 20-8 Tân Sửu năm Đạo 36 - 29 9 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 724 Read Count: 481
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Chương III : Nhìn nhận nhau đồng tình cốt nhục
Châu Minh, 15-4 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29 5 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 314 Read Count: 189
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương IV : Nhìn đời ngắm đạo

 Cửu Khúc Tòa, 1-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 31 3 1957

Rửa lòng tục, xa mùi chung đỉnh,

       Diệt tâm phàm, nương vịn đò tiên;

              Hiểu tường một kiếp làm người,

Thoạt còn thoạt mất trong thời gian thôi.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 636 Read Count: 184
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Nhồi Quả by LyThaiBach Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương VIII : 92.- Nhồi Quả
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 393 Read Count: 185
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:   Này chư hiền đệ! Bần đạo muốn nhắc lại Đạo là Đạo chớ Đạo không là tôn giáo.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2396 Read Count: 197
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Chương V : 49.- Năm Điều Hy-Sinh Căn Bản

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 248 Read Count: 182
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương III : Phổ độ nhơn sanh
Minh Đức, 10-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 22 7 1961


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 756 Read Count: 200
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
 
Trang Chánh • •