LyThaiBach
Penname: LyThaiBach Real name: Lý Thái Bạch
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by LyThaiBach
Summary: Giáo hóa cho nên bậc sĩ hiền
Tông chi gia phả Thánh Thần Tiên
Ðại đồng công dụng ai truyền bá
Ðạo Pháp để không uổng bí truyền . More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Hễ biết tu thì cố gắng lên,

Không vì danh lợi tuổi cùng tên,

Lập công bồi đức cho nên hạnh,

Như thế mới mong được vững bền.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 9 giờ ngày 7-9-1978 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Mấy lời khuyên bảo khá xem rành,

Lập đức lánh yên cuộc chiến tranh,

Thánh-Ðức mở mang câu giáo lý,

Chuyển-Mê quyển nhứt đã ban hành.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Lý-Thái-Bạch Đàn 27 3 1968

Vì phần đông chư hiền hay trách cứ Thần Tiên, cho rằng Thần Tiên phải thua chánh-trị, vì không cho biết trước điều tai biến để chư hiền có đủ thời giờ thoát thân ngoài thời sự. Nay Lão triết luận đôi đề: Đạo là Đạo, chánh-trị là chánh-trị, không chi liên hệ mà chư hiền mãi hoài cảm.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Ngọ thời, 15-5 Canh-Tuất 18 6 1970 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

* Không lo Ðạo bị bế tắc mà chỉ lo không đủ vững vàng phát triển.
* Không lo đời chưa hiểu Ðạo mà chỉ lo Ðạo không sáng tỏ thôi.
* Không lo làm nổi việc lớn mà chỉ lo không có tư tưởng lớn.
Diễn biến lịch sử của nhơn loại chẳng qua là sự diễn biến của những tư tưởng lớn.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Muốn ra Giáo hóa phải nên trò
Muốn đạt Chơn Tông Lão chỉ cho
Muốn đạt Ðại thừa xong sứ mạng
Thì đường Chơn Ðạo phải siêng dò .
More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Trên Thượng Ðế huyền vi ban bố,
Dưới nhơn sanh muôn ngõ mong chờ;
Thật tâm mới được tri cơ,
Hễ tu thì đắc chớ ngờ ai ơi !. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Ðạt Ðạo nhờ tâm chẳng vọng tâm
Muôn đường ngàn nẻo cũng do tâm
Hỡi ai giữ đặng tâm chuyên nhất
Sẽ dứt phàm tâm lộ Thánh tâm. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Người giác ngộ đừng say men tục,
Bực tri cơ tự túc tự nhàn,
Ðương nhiên trách nhiệm lo toan,
Tự nhiên vô nhiễm bằng an thoát trần. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chương VII : 58.- Người Hướng Đạo More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Người dầu học rộng tài cao mà Ðạo tâm thiếu sáng soi thì tránh sao khỏi bị cái Ta hẹp hòi, hạn cuộc vào vòng nông cạn riêng tư. Ví như nước ao hồ chỉ có ngần ấy mà không châu du cùng khắp. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Tý thời 20-8 Tân Sửu năm Đạo 36 - 29 9 1961 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Chương III : Nhìn nhận nhau đồng tình cốt nhục
Châu Minh, 15-4 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29 5 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương IV : Nhìn đời ngắm đạo

 Cửu Khúc Tòa, 1-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 31 3 1957

Rửa lòng tục, xa mùi chung đỉnh,

       Diệt tâm phàm, nương vịn đò tiên;

              Hiểu tường một kiếp làm người,

Thoạt còn thoạt mất trong thời gian thôi.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương VIII : 92.- Nhồi Quả More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:   Này chư hiền đệ! Bần đạo muốn nhắc lại Đạo là Đạo chớ Đạo không là tôn giáo. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Chương V : 49.- Năm Điều Hy-Sinh Căn Bản
More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương III : Phổ độ nhơn sanh
Minh Đức, 10-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 22 7 1961

More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
 
 
Trang Chánh • •