LyThaiBach
Penname: LyThaiBach Real name: Lý Thái Bạch
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by LyThaiBach
Summary: Ngày 24-6 Kỷ-Dậu 6 8 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 26-7 Kỷ-Dậu 7 9 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Tý thời Rằm tháng Giêng, Bính-Dần niên  23 2 1986 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Quanh quẩn văn-chương cũng mấy hàng,

Lần tìm Đạo-Học luống mơ màng,

Biết tu khá nhớ nơi tâm trí,

THÁNH-ĐỨC kỳ ba dạy rõ ràng.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Bần Ðạo đã đến với chư đệ muội sau lịnh phê phán của Ðức Chí Tôn và Hội Công Ðồng Tam Giáo. Từng bước chân, từng việc làm cho đến mỗi tâm tư suy diễn đều được Thần minh ứng trực.Thế chư đệ muội chưa cảm nhận được sao ?. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chương IV : 37.-  Thẳng Tiến More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chính cái phần vô hình siêu đẳng ấy là mầm sống bất diệt của Thượng Đế phát ban và chủ sử sai khiến xác thịt. Phần ấy nếu người biết trui rèn giồi luyện tập tành kiên nhẫn qua nhiều thời gian để cho nó được trưởng thành, mẫn tuệ thanh tịnh, tinh khiết. Thức ăn của nó là tình thương, lòng từ ái, không chấp, không phiền não, sân si. Đồ mặc của nó là nơi thanh tịnh lặng lẽ. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary:

* Trước nhất là nghiên cứu Giáo lý Ðạo chiều sâu và chiều rộng.
* Phần nữa là công phu lập hạnh vừa công phu tịnh luyện vừa bồi công lập đức.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

THÁNH bút Tiên cơ triết lý rành,

ÐỨC tu cảnh tỉnh khắp nhơn sanh,

CHƠN truyền Ðạo cả đời nhuần gội,

KINH tự trị tâm tập tánh thành.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Nếu chúng-sanh ăn ở thuận theo lẽ Trời thì Trời sẽ ban cho đủ món. Sợ là sợ làm trái mạng Trời, rồi phải khổ đó thôi. Lại nữa sự khổ của trần gian là tại không biết và không tu, nếu chúng sanh biết thật hành đạo-đức, thì còn chi là khổ nữa. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:   Vậy ai là kẻ muốn tầm hiểu Cơ Trời, muốn mở màn chơn lý, khá mau mau đem con mắt tinh thần ngó vào thân thể rồi sẽ lấy trí tưởng tượng mà sửa tâm tánh trước đi, rồi mới mong lần hồi thắng đạt máy huyền vi trong muôn một. More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

Chương III : Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong

Minh Đức, 10-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 22-7-1961

Đức Thái Thượng dạy rằng: “Họa phước vô môn, duy nhân tự triệu”.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương IV : Tinh thần cứu thế

Châu Minh, 15-4 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29 5 1961

Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân” nghĩa là: mình muốn nên thì làm nên cho người, đó là tinh thần cứu thế vậy.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Trách nhiệm của Cơ quan có hai điểm chính là tự độ và độ tha.
Tự hoàn thiện mình và hoàn thiện tha nhân trên hai phương diện :
1 . Phổ thông phổ truyền giáo lý,về mặt Ngoại Giáo Công Truyền.
2 . Ðạt Ðạo giải thoát bằng phương pháp Tánh Mạng song tu,về mặt Nội Giáo Tâm Truyền,đó là cứu cánh.
Cứu cánh chỉ có một mà phương tiện thì muôn hình vạn trạng để thích nghi.
More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Ðã là người tu hành chơn chánh, có đức tin trọng đại, có sứ mạng Thiên ân, chỉ còn một việc là trọn vẹn hiến dâng cho Ðạo Pháp sẽ được sự an bày của Ðức Thượng Ðế sắp đến đây. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Người tưởng rằng là làm Tiên Phật dễ dàng lắm, cứ ăn chay cho qua bữa, lạy Phật lấy ngày, rồi tự kiêu tự đắc cho là tu hành, cho là giải thoát, chớ kỳ trung trong cái tu ấy không tập tánh, không sửa lòng! More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Chương V : Trung dung, trung đạo
 Châu Minh, 16-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 1 4 1961

Người tu nhứt là phải luôn luôn bình tĩnh trọn đức tin với thiêng liêng, giữ vững lập trường chơn chánh, dù cho hoàn cảnh xáo trộn thế nào, dù việc biến đến bên mình cũng vẫn giữ thái độ tự nhiên bình tĩnh mới sáng suốt để điều hành những điều khó khăn gay trở sắp đến được.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Người tu lúc nầy hơn lúc nào hết phải hòa mình vào mọi cảnh, mọi giới, có thương yêu mà không có đối lập, có trách nhiệm mà không có hậu ý, dễ thương, dễ mến hơn người thì mới độ được người. Bằng chẳng được vậy thì không nên được việc gì mà càng thêm mệt mỏi. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Nếu vì dục vọng muốn đạt Ðạo cấp thời mà bỏ những điều kiện rèn luyện linh tâm tư tưởng thì chẳng những không đạt được ý nguyện mà còn làm hỏng kiếp tu hành rất hoài công cho mình. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Không thứ nào trọng cũng không thứ nào khinh, vật chất không cầu mà vẫn có, linh quang thiết yếu mà sẵn dành. Khéo ở khéo ăn, khéo trau khéo luyện, thì bụng no mà lòng thanh thản thung dung tự toại, bằng tham dục nghiêng ngã thì càng lo nhiều, càng đói lắm, càng tự hủy diệt lấy nhau. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
 
 
Trang Chánh • •