LyThaiBach
Penname: LyThaiBach Real name: Lý Thái Bạch
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by LyThaiBach
Summary: Chương III : Phương châm hành đạo
Không phải ở một nơi, một chỗ để lo tu luyện mà thành ngôi được. Có nhiều phương châm, như kẻ thì lo công quả, công trình, người thì lo công phu More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Tý thời 10 tháng 7 Đại Đạo 37 - 9 8 1962 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

Chương V : Quân tử trang nhi bất trang, quần nhi bất đãng

  Nghĩa là: người Quân tử trang nghiêm, nhưng không tranh với ai, hợp quần với tất cả mọi người, nhưng không vào bè đãng,

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương IV : 39.-  Quyết Một Đường More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary:

Chương III : Rõ Thiên cơ trọn dạ vì Thầy

Châu Minh, 15-2 năm Đại Đạo 35 Canh Tý, 12 3 1960

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương III : Gìn tâm làm chủ thiên đàng lần lên

Giận là một tai nạn.

       Tại sao giận là một tai nạn?

More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Chư đệ muội có biết không ? Ðời Mạt Pháp người sống Ðạo là người sống ung dung,rất căn bản,biết hài hòa cùng nhịp điệu thiên nhiên,biết tùy thời biến hóa trước những đổi thay của từng giai đoạn, ô trược hay thanh cao,loạn hay trị đều là những cuộc thách thức người sống Ðạo. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Thánh Giáo rành chưa chắc đã thông
Phải cần thấm nhập tận chơn Tông
Dốc hành cho trọn là tâm Ðại
Danh Ðạo nên rồi mới thật công. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chiếc áo Thiên ân nguyện mặc vào
Hãy vì trách vụ được ban trao
Không vì chức vụ danh huyền hão
Còn quí báu hơn chiếc cẩm bào.
More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chương VIII : 91.- Sử Đạo Lưu Truyền More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương V : 46.- Sự Nghiệp Vật-Chất và Tinh-Thần
More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương V : Tai hại của sự bỏn sẻn

Bởi con người càng được lại càng tham mãi mãi không sao cho đầy túi được. Còn người biết tu thì gìn câu: “Tri túc thường túc”, chỉ vui với mùi đạo đức nơi tâm.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Xuân đã về trước ngõ, chư đệ muội hãy vui vẻ lên đón Chúa Xuân. Dầu có muôn vạn mùa xuân qua qua lại lại, tới tới lui lui, nhưng người khách biết thưởng xuân, thì xuân với lòng người là một, không qua không lại, không tới không lui, không thời gian ước định mà vĩnh cữu hằng tại. More info...
Published: 03/12/2009 Updated: 03/12/2009
Summary: Trước kia Ðông Phương Lão Tổ có dạy :Những ai muốn vào trường Ðạo Pháp, trước tiên phải đến gõ cửa Cao Ðài. Cửa Cao Ðài sẽ mở cho những ai có duyên được đến. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Thánh Giáo thiên thu chẳng lỗi lầm
Chơn Tông vạn thế rạng thinh âm
Cổ nhân Ðại chí danh hằng tại
Do ở Ðạo mầu vẹn nhứt tâm. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Các con ơi ! lập thành thế giới nầy là do tứ đại , tức là đất , nước , gió , lữa, bốn nguyên tố trên đã góp phần trong việc cấu tạo nên hình hài của vạn loại . Bốn nguyên tố đó luôn luôn chuyễn không nghgĩ, từ thân thể nầy sang thân thể khác, vì thế đó giữa các con có một sự liên hệ mật thiết, hay là cho đúng hơn các con chính là nhau , các con chỉ là một mà thôi . More info...
Published: 04/04/2009 Updated: 04/04/2009
Summary: Trường Tạo Hóa,Hóa Công sắp sẵn,
Kiếp nhân sanh, sanh đặng bao hồi;
Trong đời mấy bậc thứ ngôi,
Làm sao xứng đáng con người trần gian. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: LÝ chiếu hào quang thúc bóng thiều,THÁI bình vạn loại hưởng ân nhiêu;BẠCH minh tà chánh lời công luậnGIẢNG luận trời Nam buổi xế chiều. More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:

 

THÁI dương soi sáng khắp Tây Đông,
SƠ bộ chung xây cảnh đại đồng;
THANH tịnh mà tu nhờ phước huệ,
Mừng vui gặp được mối Trung Tông.

More info...
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
Summary: Những người biết trọng kỉnh Kinh nầy mà hành theo thì có Lục-Ðinh, Lục-Giáp hộ mạng, các vị Bồ-Tát hộ thân. Bằng xem Kinh mà chẳng hành, hoặc chê hủy thì ắt bị quả báo chẳng sai. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
 
 
Trang Chánh • •