DieuTriKimMau
Penname: DieuTriKimMau Real name: Diêu Trì Kim Mẫu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by DieuTriKimMau
Summary:

Nhớ đến con thơ dưới cõi trần,
Trong khi đời đạo chịu gian truân,
Lập công quyết giữ lòng son sắt,
Ân huệ dành riêng đã sẵn phần.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Các con giờ đây mới thấy rõ rằng Thiên Đàng hoặc địa ngục ở trần gian không phải Thượng Đế đem đến cho, mà chính tự nơi con người xây dựng mà nên. More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Chính sự chay lạt của các con đã gắn liền với hai chữ công bình, vì không thể ngon miệng với cao lương mỹ vị trên cái đau khổ chết chóc của loại khác. More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: 23. BA THỜI KỲ CỦA NỮ LƯU

Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 24-5-ĐĐ.13 (Mậu Dần) 
(21-6-1938) More info...
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
Summary:

 

THỂ tất lòng em Chị giáng đàn,
LIÊN đài cứ mãi dạ buồn than;
TIÊN cung đâu có đành yên dạ,
NỮ phái khuyên em tục chớ màng.

More info...
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
Summary:

Nhớ đến con thơ chốn cõi trần,

Nặng lòng TỪ-MẪU vội dời chơn,

Thăm con lớn nhỏ trong đàn nội,

Căn dặn con gìn vẹn đức ân.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: 42. TRẦN GIAN MỐI NỢ NẮNG MƯA KHÔNG CHỪNG 

Thánh Thất Trung Thành, ngày 15-9-ĐĐ.14 (Kỷ Mão) (27 10 1939) More info...
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
Summary:

 

THỂ đạo nhà Nam hủ hoại rồi,
LIÊN đoàn kết chặt các em ôi!
TIÊN bang bao thuở gầy chung hiệp,
NỮ phái khá nghe lấy những lời.

More info...
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
Summary:

 Các con không thể nào vừa làm tôi cho vật chất ma vương, vừa làm tôi cho Đấng Thượng-Đế. Quyền pháp vô cùng, trong hai đường, các con đã chọn một, và con đường duy nhất đó là con đường chánh phải đi, phải tới và phải làm bằng tất cả chân tình. Còn sự nghiệp vật chất chỉ là hậu thuẫn để giúp công cuộc ấy mà thôi.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: BÀI : 52 PHÁP MÔN TU LUYỆN LÀ MỘT BỘ CHÌA KHÓA ĐỂ MỞ CỬA TRỜI
Tịnh Đường. Ngày 23-8-Quý Mẹo
10-1-1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 58 SỰ SÁM HỐI CẦN ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐÚNG MỨC VÀ LIÊN TỤC..
Tịnh Đường, Tý 23-12 Quý Mẹo
6-2-1964 - ĐĐ38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 83 QUYỀN PHÁP CỦA GIÁO HỘI, ƠN PHƯỚC CỦA NHÂN SINH
Cơ Quan Giáo Pháp 15-8 Giáp Thìn (13-9-1964) - Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 84 TU HÀNH TÍNH CHUYỆN CHI MÔ, MẢI MÊ XÂY DỰNG CƠ ĐỒ THẾ GIAN
Tịnh Đường, 23-8 Giáp Thìn (28-9-1964) Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI :113 GIỚI LUẬT NHƯ THUỐC ĐẮN ĐẢ TẬT, NHƯ BẢO VẬT CỦA NGƯỜI TU
Tịnh Đường, Tý thời, 23-12 Ất Tỵ (14-1-1966) Đại Đạo 40.

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :115 TRÊN ĐƯỜNG TU HAI ĐIỀU ĐẦU TIÊN PHẢI LÀM CHO ĐƯỢC LÀ
“THƯƠNG YÊU VÀ NHẪN NHỤC”

Tịnh thất, Tý 8-3 Bính Ngọ (28-4-1966) ĐĐ 41

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI: 40 BỌN GIẶC NGUY HIỂM NHẤT CỦA NGƯỜI TU LÀ TAI, MẮT, VÀ PHÀM TÂM.
Tịnh Đường. Ngày 16-4-Quí Mẹo
9-5-1963. Đại Đạo 38.
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

Vô-Cực sắc khai Ngã tại tiền,

Thậm thâm vi diệu, Chủ Căn Nguyên,

Âm Dương tự chuyển, sanh Thiên-Tượng,

Trọng Trước, Pháp-Luân, chuyển Bổn-Nguyên.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Dần thời 21-8 năm Canh Tý 11 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary:

DIÊU điện ký lời gởi các con,

TRÌ tâm chiến hữu lẽ châu son;

KIM thơ học lấy cho thông thuộc ,

MẪUhuấn ghi lòng khỏi héo hon .

More info...
Published: 09/27/2016 Updated: 09/27/2016
Summary: Các con đừng chấp về hình thức cũng như đừng chấp về danh từ. Nếu còn chấp là tự ràng buộc lấy con không ngày giải thoát đó các con. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
 
Trang Chánh • •