NgocHoangThuongDe
Penname: NgocHoangThuongDe Real name: Ngọc Hoàng Thượng Đế
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by NgocHoangThuongDe
Summary:

NGỌC bửu chiêu dương Ðạo-đức hưng,

HOÀNG-Thiên thấy vậy rất vui mừng,

THƯỢNG căn gặp đặng tràng-phan rước,

ÐẾ vị an nơi mặc lẫy lừng.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

       Ðây Thầy minh về chương "LUYỆN ÐẠO" cho tất cả chúng-sanh tường thức tu hành đặng thoát kiếp tử sanh cho kịp cơ tấn hoá.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

ÐẠI-Thừa Chơn-Giáo chuyển Càn-Khôn,
ÐỨC hoá vạn-linh độ xác hồn,
CAO-thượng tâm-truyền cơ xuất thế,
TIÊN-Thiên phản bổn vĩnh an tồn.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO siêu huyền-bí Ðạo hư-vô,
ÐÀI điện Linh-Tiêu pháp nhiệm đồ,
NGỌC trắng Ngân-Hà châu chiếu tủa,
ÐẾ hoàng tá thế Ðạo huyền tô.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:        Trong phép Ðạo tu tâm đệ nhứt,
       Tu tâm là đứng bực Tiên-Thiên,
              Tu thì mới đoạt căn nguyên,
Tu trau tánh mạng diệu-huyền phát sanh. More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:      Từ cổ chí kim, chư Phật, Thánh, Tiên cũng phải dùng cơ bí-truyền tâm-pháp mà tu-tánh luyện-mạng mới mong siêu phàm nhập Thánh. More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO thanh Ðạo-lý tác Thần, Tiên,
ÐÀI các đắm-say vướng não-phiền,
THƯỢNG trí nào ai lo giúp chúng,
ÐẾ ngôi trở lại thú nhàn yên.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC chẩm huyền môn phá khiếu trung,
HOÀNG lư pháp diệu Khảm Ly cung,
THƯỢNG điền ký tế âm dương huợt,
ÐẾ dĩ Càn-Khôn vạn vật tùng.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

       Quân-thần-cang là Nguơn-thần.
 Phụ-tử-cang là Nguơn-khí. 
   Phu-thê-cang là Nguơn-tinh.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

       Ðạo Thầy vô-vi, không huyền-diệu thần-thông chi cả, cốt dạy người nên Ðạo-đức hoàn toàn thành Phật, Tiên, chớ không truyền bửu-pháp như bên tả Ðạo

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO thăng linh-diệu quán thần-thông,

ÐÀI các nguy nga nỗi bận lòng,

TIÊN Phật thoát ra ngoài cảnh khổ,

ÔNG thành Ðạo chỉ giữ tâm không.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Ðạo-tâm phát-triển chí thanh-cao,

Vùng-vẫy nhẩy ra khỏi bốn rào (tứ tường),

SẮC tức thị KHÔNG thành chánh-quả,

Trung không hữu sắc khí thần giao.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Con người biết cách gìn-giữ đủ đầy, thanh-tịnh thì nó có thể làm cho linh-hồn minh mẫn, xác thịt an-vui.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO minh chánh-giáo phục linh-căn,

ÐÀI thượng lạc-quan Ðạo-lý hoằng,

THƯỢNG chấp tài năng qui thống-nhứt,

ÐẾ dân minh-đức thiện-tâm năng.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

 Ðây Thầy nói về Thất-Tình là: hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ.  Con người vì bị thất tình, lục dục mà hao tổn tinh thần, tiêu mòn khí phách.  Nó luôn đẩy xô nhân loại vào ao lửa núi gươm, hang sâu, vực thẩm.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO minh chánh đại phục linh-căn,

ÐÀI chiếu điển quang Ðạo lý hoằng,

THƯỢNG phẩm chi nhơn tâm tánh thiện,

ÐẾ thành cơ hội đắc siêu thăng.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Cũng có kẻ tham-thiền mà bị điên cuồng, ngây ngần, ấy cũng tại tham-thiền mà không nhập-định cho an thần rồi tưởng xét quá, làm cho xáo động tâm linh, nên ra đến thế.  Nếu rủi bị vậy thì chỉ phải tịnh an cho đúng là tất sẽ huờn phục lại ngay.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC chiếu huy hoàng vạn vật minh,

HOÀNG Thiên chuyển hóa độ quần linh,

THƯỢNG thừa tâm-pháp truyền ban thế,

ÐẾ lịnh thi ân nhứt quyện kinh.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO đại hư vô quán nhứt trung,

ÐÀI liên cửu phẩm hóa thiên trùng,

BỒ đề tâm niệm minh minh đức,

TÁT Ðạo thâm vi dụng đại hùng.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO xanh dòm thấy cuộc đời xiêu,

ÐÀI ngọc lìa ngôi xuống dắt dìu,

THƯỢNG giới vĩnh tồn nhàn lạc Ðạo,

ÐẾ quân cứu thế buổi thời tiêu.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
 
 
Trang Chánh • •