RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: NgocHoangThuongDe Real name: Ngọc Hoàng Thượng Đế
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by NgocHoangThuongDe
Summary:

NGỌC bửu chiêu dương Ðạo-đức hưng,

HOÀNG-Thiên thấy vậy rất vui mừng,

THƯỢNG căn gặp đặng tràng-phan rước,

ÐẾ vị an nơi mặc lẫy lừng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 303 Read Count: 249
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

       Ðây Thầy minh về chương "LUYỆN ÐẠO" cho tất cả chúng-sanh tường thức tu hành đặng thoát kiếp tử sanh cho kịp cơ tấn hoá.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1226 Read Count: 242
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

ÐẠI-Thừa Chơn-Giáo chuyển Càn-Khôn,
ÐỨC hoá vạn-linh độ xác hồn,
CAO-thượng tâm-truyền cơ xuất thế,
TIÊN-Thiên phản bổn vĩnh an tồn.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1595 Read Count: 248
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO siêu huyền-bí Ðạo hư-vô,
ÐÀI điện Linh-Tiêu pháp nhiệm đồ,
NGỌC trắng Ngân-Hà châu chiếu tủa,
ÐẾ hoàng tá thế Ðạo huyền tô.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1746 Read Count: 244
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:        Trong phép Ðạo tu tâm đệ nhứt,
       Tu tâm là đứng bực Tiên-Thiên,
              Tu thì mới đoạt căn nguyên,
Tu trau tánh mạng diệu-huyền phát sanh.
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1076 Read Count: 252
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:      Từ cổ chí kim, chư Phật, Thánh, Tiên cũng phải dùng cơ bí-truyền tâm-pháp mà tu-tánh luyện-mạng mới mong siêu phàm nhập Thánh.
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 868 Read Count: 246
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO thanh Ðạo-lý tác Thần, Tiên,
ÐÀI các đắm-say vướng não-phiền,
THƯỢNG trí nào ai lo giúp chúng,
ÐẾ ngôi trở lại thú nhàn yên.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2411 Read Count: 236
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC chẩm huyền môn phá khiếu trung,
HOÀNG lư pháp diệu Khảm Ly cung,
THƯỢNG điền ký tế âm dương huợt,
ÐẾ dĩ Càn-Khôn vạn vật tùng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1616 Read Count: 246
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

       Quân-thần-cang là Nguơn-thần.
 Phụ-tử-cang là Nguơn-khí. 
   Phu-thê-cang là Nguơn-tinh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 750 Read Count: 103
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

       Ðạo Thầy vô-vi, không huyền-diệu thần-thông chi cả, cốt dạy người nên Ðạo-đức hoàn toàn thành Phật, Tiên, chớ không truyền bửu-pháp như bên tả Ðạo


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 597 Read Count: 328
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO thăng linh-diệu quán thần-thông,

ÐÀI các nguy nga nỗi bận lòng,

TIÊN Phật thoát ra ngoài cảnh khổ,

ÔNG thành Ðạo chỉ giữ tâm không.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1449 Read Count: 248
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Ðạo-tâm phát-triển chí thanh-cao,

Vùng-vẫy nhẩy ra khỏi bốn rào (tứ tường),

SẮC tức thị KHÔNG thành chánh-quả,

Trung không hữu sắc khí thần giao.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1115 Read Count: 249
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Con người biết cách gìn-giữ đủ đầy, thanh-tịnh thì nó có thể làm cho linh-hồn minh mẫn, xác thịt an-vui.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 482 Read Count: 240
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO minh chánh-giáo phục linh-căn,

ÐÀI thượng lạc-quan Ðạo-lý hoằng,

THƯỢNG chấp tài năng qui thống-nhứt,

ÐẾ dân minh-đức thiện-tâm năng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1961 Read Count: 249
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

 Ðây Thầy nói về Thất-Tình là: hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ.  Con người vì bị thất tình, lục dục mà hao tổn tinh thần, tiêu mòn khí phách.  Nó luôn đẩy xô nhân loại vào ao lửa núi gươm, hang sâu, vực thẩm.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 794 Read Count: 253
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO minh chánh đại phục linh-căn,

ÐÀI chiếu điển quang Ðạo lý hoằng,

THƯỢNG phẩm chi nhơn tâm tánh thiện,

ÐẾ thành cơ hội đắc siêu thăng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1580 Read Count: 245
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Cũng có kẻ tham-thiền mà bị điên cuồng, ngây ngần, ấy cũng tại tham-thiền mà không nhập-định cho an thần rồi tưởng xét quá, làm cho xáo động tâm linh, nên ra đến thế.  Nếu rủi bị vậy thì chỉ phải tịnh an cho đúng là tất sẽ huờn phục lại ngay.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1646 Read Count: 256
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC chiếu huy hoàng vạn vật minh,

HOÀNG Thiên chuyển hóa độ quần linh,

THƯỢNG thừa tâm-pháp truyền ban thế,

ÐẾ lịnh thi ân nhứt quyện kinh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1376 Read Count: 268
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO đại hư vô quán nhứt trung,

ÐÀI liên cửu phẩm hóa thiên trùng,

BỒ đề tâm niệm minh minh đức,

TÁT Ðạo thâm vi dụng đại hùng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2921 Read Count: 260
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
52 Vũ Trụ by NgocHoangThuongDe Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

CAO xanh dòm thấy cuộc đời xiêu,

ÐÀI ngọc lìa ngôi xuống dắt dìu,

THƯỢNG giới vĩnh tồn nhàn lạc Ðạo,

ÐẾ quân cứu thế buổi thời tiêu.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2154 Read Count: 249
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
 
Trang Chánh • •