DieuCungNgocNu
Penname: DieuCungNgocNu Real name: Diêu Cung Ngọc Nữ
Member Since: 01/30/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by DieuCungNgocNu
Summary:

DIÊU đài hớn hở tháng ngày an,

CUNG điện vào ra toại chí nhàn,

NGỌC lịnh Thầy ban ân tứ phước,

NỮ hiền trau-luyện pháp huyền-quang.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
 
 
Trang Chánh • •