VanTuyenThanhVuong
Penname: VanTuyenThanhVuong Real name: Văn Tuyên Thánh Vương
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by VanTuyenThanhVuong
Summary:

Chương III : Sát sanh

Sát sanh là gì?

       Là giết sự sống, từ lời nói đến hành động đều có thể gọi là sát sanh. Nếu lời nói sai làm cho người phiền lụy, hành động quấy làm cho người đau khổ cũng gọi là sát sanh, chẳng phải giết loài vật để mà dưỡng thân mới gọi là sát sanh.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương IV : Tìm chơn lý

   Thấy rõ, vạch hướng bươn đi đúng với phong thuần chơn chánh của nền Đại Đạo hiện kim. Lẽ sống của con người ắt phải có lẽ chết, mà sự tu tức là tầm lẽ sống vĩnh cửu ở chỗ chết.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Đàn Cơ Tại TÒA THÁNH TIÊN THIÊN NGÀY 7-12-33 More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary:

Chương VI : Tồn tâm dưỡng tánh

Châu Minh, 13-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29 3 1961

Bởi vậy chư môn đồ ngày nay mới nhận thấy trong Tam giáo đồng nhứt lý, tại danh từ khác nhau, làm cho nhơn sanh phải bận tâm rộn trí, không nhận định được, chớ đâu có phải nhiều chơn truyền. Như Phật thì dạy Minh Tâm Kiến Tánh, Tam Qui Ngũ Giới; Tiên thì dạy Tu Tâm Luyện Tánh, Tam Bửu Ngũ Hành; còn Thánh Sư thì dạy Tồn Tâm Dưỡng Tánh,

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương VIII : 74.- Thành Ý Chánh Tâm

Người tu mà ý không thành-thật, còn lừa dối, gian-trá đủ điều thì rất uổng công tu! Bởi vậy, trên lập trường Đại-Đạo, toàn cả nhơn-sanh phải rõ hiểu thấm-nhuần đạo-lý.

More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương IV : 23.- Thế Trần Là Nơi Trường Học More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary:

Chương IV : Thiên đàng, địa ngục

Người biết tu, dù theo tôn giáo nào, một mực làm lành, làm phải, thì cũng kết quả được. Thầy không kêu gào các con tôn giáo nầy sang tôn giáo nọ. Thầy chỉ dạy trên căn bản tu hành là làm sao một ngày một tốt đẹp, đừng để cho bụi trần làm lem ố tấm gương tu.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương VIII : 76.- Tinh Thần Tương-Thân Tương-Trợ More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương IV : Trị bịnh trầm kha

       Tóm lại, người vào đạo mà muốn hết tội lỗi để trở nên người hạnh đạo chơn tu là phải hiểu thông mục đích tôn chỉ của đạo, ngoài ra, cần phải ôn nhuần luật đạo và lý đạo.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương VII : 60.- Tri Hành Hiệp Nhứt More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương IV : 32.- Tu Kỷ Độ Nhơn More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương IV : 41.-  Tu Thân Giúp Đời More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương IV : 33.- Tu Tinh Tấn More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương III : Tư cách cử chỉ đạo đức
Châu Minh, 7-12 năm Đại Đạo 33 Đinh Dậu, 26 1 1958 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương II : 08.- Vật-Chất Ảo-Ảnh và Tinh-Thần Đạo-Đức
Người muốn thật đạo-đức hoàn toàn thì phải khỏa lấp những nguồn tư-tưởng đen tối của trần-gian.

More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương VIII : 87.- Vui Nhận Quả Nghiệp
More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương II : Văn minh khoa học
Ngọc Long Bửu Tự, 27-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 26 4 1957 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, ngày 22 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: VĂN hóa dạy giữ-gìn mỹ-tục,

       TUYÊN truyền đời un đúc thuần-phong,

              KHỔNG gia giáo Ðạo Nho-Tông,

THÁNH hiền roi để Lạc-Hồng Nam-Bang.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Chương IV : 35.- Đại Chí
"Phú quý như môn tiền tuyết, ân-tình như thảo thượng sương", chỉ có đạo-đức là lẽ thật mà thôi.
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
 
 
Trang Chánh • •