ThaiThuongDaoTo
Penname: ThaiThuongDaoTo Real name: Thái Thượng Đạo Tổ
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by ThaiThuongDaoTo
Summary: Tam-Bửu dạy trò gieo Thánh-Ðức,

       Tam-Qui xưa điều luật đành rành,

              Qui Y Phật dạy chí thành,

Tiên truyền gìn giữ Nguơn-Thần chớ xao.

       Thánh giáo dạy một màu thờ Chúa,

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Ngọ thời, 6-8 Canh-Tuất 6 9 1970 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Tư gia Đạo Huynh Giác-Ngộ, Ngọ thời 28-6 Kỷ-Dậu 9 8 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

Một khí hồng mông lại hóa ba,

Hóa ba trải khắp cõi bà sa;

Bà-sa độ tận người tu chứng,

Tu chứng cung trời sẽ lại qua.

More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Chương X : 105- Thâu Thần Định Trí More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
FeatureSummary: THÁI hòa vạn tượng chiếu Nam giao,
THƯỢNG đức trì tu phóng nghiệt bào;
ĐẠO thị hư vô nhi vạn hữu,
TỔ truyền tâm pháp giải trần lao. More info...
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary:

Chương VI : Tiến hóa và thối hóa

Thanh Liên Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20 7 1961

Vậy cũng trong nhơn loại được tiến hóa nên làm Hiền, Thần, Thánh, Tiên, Phật có năm bực, mà thối hóa xuống cũng có năm bực là: Ma, Quỉ, Tinh, Yêu, Quái. Nhưng Phật, Thánh, Hiền cũng là Ma, Quỉ, Tinh, Yêu, Quái.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương X : 114- Tu Tánh

Chư môn-đệ đã thường tụng đọc câu: “Nhị ngoạt thập ngũ, phân tánh giáng sanh”, mà chư môn-đệ có rõ chữ Tánh là thế nào chăng?

More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương VI : Tu tâm luyện tánh

Châu Minh, 13-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29 3 1961

Về chơn truyền của Thượng Tôn khi xưa đã truyền lại, phần công truyền thì có Đức kinh, phần mật truyền thì có Đạo kinh,

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương X : 117- Tu Để Giúp Đời
More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương IV : Văn thiện ngôn tắc bái

 Thanh Liên Đàn,  8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20 7 1961

       Nầy chư môn đồ, có câu: “Văn thiện ngôn tắc bái”, nghĩa là: nghe lời lành thì phải lạy mới được nghe. Huống chi trong thời hạ nguơn mạt pháp nầy Đức Thượng Đế lâm phàm dạy đạo, cùng Phật, Tiên, Thánh, Thần thảy đều giáng điển khuyến giáo nhơn sanh thì không nên khinh thường lời châu tiếng ngọc.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: THÁNH GIÁO TẠO TÁC BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN TRONG GIAI ĐOẠN NHỊ KỲ NĂM 1938 TẠI TÔ CHÂU - HÀ TIÊN. More info...
Published: 05/05/2014 Updated: 05/05/2014
Summary:

Chương VI : Đường đạo đức trung dung, trung lập

Thanh Liên Đàn, 3-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-7-1961

  Tìm lẽ thật tinh thần đạo đức,

       Nơi chơn hồn tích cực công phu,

       Đừng cho che ám mịt mù,

Luôn luôn bình tỉnh, thiện từ phát tâm,

       Gươm trí huệ diệt trừ nghiệp chướng,

       Dứt dây oan phước chưỡng tâm điền,

              Ngoài trong lẳng lặng cho yên,

Lưu thanh khử trược, tâm thiền định tu.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
 
 
Trang Chánh • •