RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Penname: ThaiThuongDaoTo Real name: Thái Thượng Đạo Tổ
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by ThaiThuongDaoTo
Summary: Tam-Bửu dạy trò gieo Thánh-Ðức,

       Tam-Qui xưa điều luật đành rành,

              Qui Y Phật dạy chí thành,

Tiên truyền gìn giữ Nguơn-Thần chớ xao.

       Thánh giáo dạy một màu thờ Chúa,


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1221 Read Count: 189
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Ngọ thời, 6-8 Canh-Tuất 6 9 1970
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1232 Read Count: 181
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Tư gia Đạo Huynh Giác-Ngộ, Ngọ thời 28-6 Kỷ-Dậu 9 8 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1339 Read Count: 196
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

Một khí hồng mông lại hóa ba,

Hóa ba trải khắp cõi bà sa;

Bà-sa độ tận người tu chứng,

Tu chứng cung trời sẽ lại qua.


Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1122 Read Count: 187
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Chương X : 105- Thâu Thần Định Trí
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 663 Read Count: 187
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: FeatureTHÁI hòa vạn tượng chiếu Nam giao,
THƯỢNG đức trì tu phóng nghiệt bào;
ĐẠO thị hư vô nhi vạn hữu,
TỔ truyền tâm pháp giải trần lao.
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 900 Read Count: 227
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary:

Chương VI : Tiến hóa và thối hóa

Thanh Liên Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20 7 1961

Vậy cũng trong nhơn loại được tiến hóa nên làm Hiền, Thần, Thánh, Tiên, Phật có năm bực, mà thối hóa xuống cũng có năm bực là: Ma, Quỉ, Tinh, Yêu, Quái. Nhưng Phật, Thánh, Hiền cũng là Ma, Quỉ, Tinh, Yêu, Quái.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 503 Read Count: 192
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Tu Tánh by ThaiThuongDaoTo Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Chương X : 114- Tu Tánh

Chư môn-đệ đã thường tụng đọc câu: “Nhị ngoạt thập ngũ, phân tánh giáng sanh”, mà chư môn-đệ có rõ chữ Tánh là thế nào chăng?


Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 683 Read Count: 187
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương VI : Tu tâm luyện tánh

Châu Minh, 13-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29 3 1961

Về chơn truyền của Thượng Tôn khi xưa đã truyền lại, phần công truyền thì có Đức kinh, phần mật truyền thì có Đạo kinh,


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 550 Read Count: 188
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương X : 117- Tu Để Giúp Đời

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 337 Read Count: 189
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương IV : Văn thiện ngôn tắc bái

 Thanh Liên Đàn,  8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20 7 1961

       Nầy chư môn đồ, có câu: “Văn thiện ngôn tắc bái”, nghĩa là: nghe lời lành thì phải lạy mới được nghe. Huống chi trong thời hạ nguơn mạt pháp nầy Đức Thượng Đế lâm phàm dạy đạo, cùng Phật, Tiên, Thánh, Thần thảy đều giáng điển khuyến giáo nhơn sanh thì không nên khinh thường lời châu tiếng ngọc.


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 865 Read Count: 195
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: THÁNH GIÁO TẠO TÁC BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN TRONG GIAI ĐOẠN NHỊ KỲ NĂM 1938 TẠI TÔ CHÂU - HÀ TIÊN.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 991 Read Count: 163
Published: 05/05/2014 Updated: 05/05/2014
Summary:

Chương VI : Đường đạo đức trung dung, trung lập

Thanh Liên Đàn, 3-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-7-1961

  Tìm lẽ thật tinh thần đạo đức,

       Nơi chơn hồn tích cực công phu,

       Đừng cho che ám mịt mù,

Luôn luôn bình tỉnh, thiện từ phát tâm,

       Gươm trí huệ diệt trừ nghiệp chướng,

       Dứt dây oan phước chưỡng tâm điền,

              Ngoài trong lẳng lặng cho yên,

Lưu thanh khử trược, tâm thiền định tu.


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 467 Read Count: 200
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
 
Trang Chánh • •