PeterHa
Penname: PeterHa [Contact] Real name: Hà Phước Thảo
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by PeterHa
Summary: Cựu pháp xưa do người chế biến , Pháp không còn từ miệng truyền ra, Triệu người viết sách in ra, Tạo ra vạn pháp Ta Bà xưng sư. More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Tiểu sử Triết gia More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Tiểu sử Triết Gia Aristotle (389-322 BC) More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Truyện Tây Du Ký với tiềm ẩn bí pháp tu thiền More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Tin tức từ : UPAC TELEVISION UNIVERSAL PARTNERSHIP ALLIANCE FOR ALL COUNTRIES World Headquarter: 325 Broadway, New York, NY 10007 More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Lấy thi văn chở đạo đức để độc giả nghĩ suy trở về Tâm Phật nơi mình, tránh điều dữ, làm điều lành. Khi lỡ gây tội lỗi biết ăn năn và trả nghiệp dữ bằng tu tâm sửa tánh, làm công quả giúp đời để trả nợ cũ cho cán cân nhân quả trở lại thăng bằng. More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: History of Vegetarianism
Jesus and the early Christians
Was Christ a Vegetarian? More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Tu là giữ và gìn chánh Đạo,
Đại Đạo là gia bảo quốc gia.
Cao Đài Quốc Đạo nước nhà,
Không nên chia rẻ đâu là tà chơn.
More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: ĐẠO là nhất khí thị Hư Vô,
Nhất Khí nổ tung tạo Hà đồ,
BIG-BANG khởi diễn lò nguyên tử,
Thái Cực khai nguyên Vũ Trụ đồ.
More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
 
 
Trang Chánh • •