PeterHa
Penname: PeterHa [Contact] Real name: Hà Phước Thảo
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by PeterHa
Summary: (This address was given by Professor Garry W. Trompf to the 5th Caodaist Convention in Australia, held at Women's College, University of Sydney, 28th December 1989) More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Tân y khoa học cơ thể học,
Giải phẩu thây để móc hết ra,
Nghiên cưu, học hỏi tới già,
Tâm, Can, Tì, Phế, Thận là ngũ quan.
More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Ðạo có từ vô thỉ vô chung. Ðạo bao gồm những nguyên lý đầu tiên trong Vũ Trụ More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Cách lập giáo : Tôn giáo Cao Ðài được truyền bá ở thế gian do một Ðấng Giáo Chủ Vô Hình. Ngài là Ðấng Toàn Năng, Toàn Giác, Hằng Hữu và thanh quang điển lành của Ngài chiếu phóng khắp nơi trong Vũ Trụ. More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Ðường lối hành đạo của Ðức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Nhận đề tài ngày 22.3.1975 viết xong và nạp bản 3 đề tài ngày 29.3.1975
Ðệ trình và thi tại VP Khoa Trưởng ngày 12.4.1975
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Biên soạn do ban Nghiên Cứu thuộc Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo và Cộng Ðồng Tín Hữu tại Cộng Hòa Liên bang Ðức dùng làm Tài liệu học tập trong các ngày Sóc và Vọng Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo tại C.H.L.B.Ðức More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: CAO-ĐÀI GIÁO là nền tảng triết-lý của mọi ngành khoa học trong tương lai More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Cúng THẦY là Đức Chúa Tể Càn Khôn Tạo Hóa NGo%C HOÀNG THƯỢNG ĐẾ phải cho thành kỉnh, nghiêm trang.
Lễ phục là Quần trắng, áo tràng trắng và khăn đen ( tại Tổ Đình Cẩn Thơ thì đội khăn trắng,vì Lúc Đức Ngô qui liễu, hiền tỉ tục gọi là Bà Tư Hồng có ý muốn để tang, nên đội khăn trắng, nhưng về sau THẦY giáng cơ tại Trước Tiết Tàng Thơ không cho đội khăn trắng nữa)
.
Đàn ông hay đàn bà đều phải bị khăn, song khăn của đàn bà thì nhỏ hơn khăn của đàn ông, phía trước có 9 lằn xếp. Dầu là cúng tứ thời tại gia cũng phải khăn, áo đàng hoàng chớ chẳng nên thiếu lễ. More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary: Tôi đã bỏ nàng ở bờ suối rồi, Anh còn mang nàng theo đấy sao ? More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Con người từ đâu đến đây ? Làm gì ở đây ? Chết rồi đi về đâu ? More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Vũ Trụ được to lập do Khí Hư Vô có sẵn trong Càn Khôn và Lý Hạo Nhiên hay những nguyên lý đầu tiên trong Vũ Trụ More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Danh tước nào bền vững muôn đời ? More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Danh Đạo và Danh Đời More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Das Gebet von den CaoDaiisten in Ben Tre More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Die Botschaft von der Mutter des Universums More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Discussion of the astrological metaphors and spiritual meaning More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đức Chúa Giê-su đã so sánh GIÓ và NƯỚC để nói với Ông Ni-Cô-đem giải thích về linh hồn vô hình và sự biến thể của nước mà chỉ sự luân hồi, More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Để giải thích BIG BANG hay bom nguyên tử nổ đầu tiên trong Vũ Trụ hay DỊCH hay khởi động của TAO More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: Gott Cao Ðài sagte zu den Menschen ueber das Universum More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
 
Trang Chánh • •