RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: PeterHa [Contact] Real name: Hà Phước Thảo
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by PeterHa
Address given by PeterHa Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: (This address was given by Professor Garry W. Trompf to the 5th Caodaist Convention in Australia, held at Women's College, University of Sydney, 28th December 1989)
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2445 Read Count: 157
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Tân y khoa học cơ thể học,
Giải phẩu thây để móc hết ra,
Nghiên cưu, học hỏi tới già,
Tâm, Can, Tì, Phế, Thận là ngũ quan.

Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 373 Read Count: 322
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Ðạo có từ vô thỉ vô chung. Ðạo bao gồm những nguyên lý đầu tiên trong Vũ Trụ
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 7383 Read Count: 254
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Cách lập giáo : Tôn giáo Cao Ðài được truyền bá ở thế gian do một Ðấng Giáo Chủ Vô Hình. Ngài là Ðấng Toàn Năng, Toàn Giác, Hằng Hữu và thanh quang điển lành của Ngài chiếu phóng khắp nơi trong Vũ Trụ.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1779 Read Count: 266
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Ðường lối hành đạo của Ðức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3633 Read Count: 257
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Nhận đề tài ngày 22.3.1975 viết xong và nạp bản 3 đề tài ngày 29.3.1975
Ðệ trình và thi tại VP Khoa Trưởng ngày 12.4.1975

Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 9216 Read Count: 364
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Biên soạn do ban Nghiên Cứu thuộc Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo và Cộng Ðồng Tín Hữu tại Cộng Hòa Liên bang Ðức dùng làm Tài liệu học tập trong các ngày Sóc và Vọng Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo tại C.H.L.B.Ðức
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 8948 Read Count: 815
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: CAO-ĐÀI GIÁO là nền tảng triết-lý của mọi ngành khoa học trong tương lai
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 10
Completed: Yes Word count: 6781 Read Count: 3225
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Cúng THẦY là Đức Chúa Tể Càn Khôn Tạo Hóa NGo%C HOÀNG THƯỢNG ĐẾ phải cho thành kỉnh, nghiêm trang.
Lễ phục là Quần trắng, áo tràng trắng và khăn đen ( tại Tổ Đình Cẩn Thơ thì đội khăn trắng,vì Lúc Đức Ngô qui liễu, hiền tỉ tục gọi là Bà Tư Hồng có ý muốn để tang, nên đội khăn trắng, nhưng về sau THẦY giáng cơ tại Trước Tiết Tàng Thơ không cho đội khăn trắng nữa)
.
Đàn ông hay đàn bà đều phải bị khăn, song khăn của đàn bà thì nhỏ hơn khăn của đàn ông, phía trước có 9 lằn xếp. Dầu là cúng tứ thời tại gia cũng phải khăn, áo đàng hoàng chớ chẳng nên thiếu lễ.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1731 Read Count: 388
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary: Tôi đã bỏ nàng ở bờ suối rồi, Anh còn mang nàng theo đấy sao ?
Categories: Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 623 Read Count: 297
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Con người từ đâu đến đây ? Làm gì ở đây ? Chết rồi đi về đâu ?
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 374 Read Count: 213
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Vũ Trụ được to lập do Khí Hư Vô có sẵn trong Càn Khôn và Lý Hạo Nhiên hay những nguyên lý đầu tiên trong Vũ Trụ
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3904 Read Count: 202
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Danh tước nào bền vững muôn đời ?
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1615 Read Count: 112
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Danh Đạo và Danh Đời
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1113 Read Count: 203
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Das Gebet von den CaoDaiisten in Ben Tre
Categories: Germany Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 244 Read Count: 163
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Die Botschaft von der Mutter des Universums
Categories: Germany Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 534 Read Count: 150
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Discussion of the astrological metaphors and spiritual meaning
Categories: English Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2163 Read Count: 99
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Gió và Nước by PeterHa Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Đức Chúa Giê-su đã so sánh GIÓ và NƯỚC để nói với Ông Ni-Cô-đem giải thích về linh hồn vô hình và sự biến thể của nước mà chỉ sự luân hồi,
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1114 Read Count: 210
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Giải thích BIG BANG by PeterHa Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Để giải thích BIG BANG hay bom nguyên tử nổ đầu tiên trong Vũ Trụ hay DỊCH hay khởi động của TAO
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2140 Read Count: 232
Published: 03/01/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: Gott Cao Ðài sagte zu den Menschen ueber das Universum
Categories: Germany Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1036 Read Count: 788
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
Trang Chánh • •