admin
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
 
Stories by admin
Summary: ĐỨC NGỘ TÁNH CHƠN NHƠN More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC NGUYỄN CHƠN KHAI lai cơ. More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC NGUYỆT QUANG TIÊN NƯƠNG lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGUYỆT ĐỨC KIM TIÊN More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC ĐỨC NHUẬN CHƠN TIÊN, ĐỨC PHÁP DUNG TIÊN CÔ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC NHƯ Ý NƯƠNG NƯƠNG (NGUYỄN THỊ MINH HỒNG) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NI SƯ DIỆU LỘC lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC PHỔ ĐỨC THIÊN QUÂN More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC QUÃNG PHÁP ĐẠO NHƠN, ĐỨC DIỆU HẠNH TIÊN NƯƠNG More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC QUÃNG ĐỨC CHƠN TIÊN (1981) (Huệ Lương - Trần Văn Quế). More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC TỈNH THẾ CHƠN TIÊN More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC TỪ ÂN CHƠN NHƠN More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC TỪ HUỆ TIÊN NƯƠNG, ĐỨC NGỌC LIÊN TIÊN NƯƠNG More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC TỪ QUANG TIÊN NỮ lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC TỪ THIÊN TIÊN NƯƠNG, ĐỨC PHÁP CHƠN ĐẠO NHƠN, ĐỨC AN TÁNH CHƠN NHƠN
More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC TỪ THIÊN TIÊN NƯƠNG, ĐỨC PHÁP CHƠN ĐẠO NHƠN, ĐỨC AN TÁNH CHƠN NHƠN More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC THANH BỬU ĐẠO NHƠN  More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC THANH LAN TIÊN NỮ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC THANH TÒNG TIÊN CÔ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC THANH THIÊN TIÊN NƯƠNG More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
 
Trang Chánh • •