admin
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
 
Stories by admin
Summary: ĐỨC KHIẾT TÂM CHƠN THÁNH More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC LẠC ÂN ĐẠO NHÂN, ĐỨC PHÁP THẮNG CHƠN NHƠN More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC LIỆT THÁNH CHƠN NHƠN More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC LINH BỬU CHƠN NHƠN  More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC LINH NGỌC KIM TIÊN lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC MINH LÝ CHƠN TIÊN More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC MINH ĐỨC KIM TIÊN More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN (NGUYỄN VĂN KHAI) More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: ĐỨC NGÂN ĐỒNG CHƠN TIÊN, ĐỨC THIỆU THỊ CÒN (THẦN VỊ), Đại Luật Kim Tiên Lê Kim Tị More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC NGÔI HAI GIÁO CHỦ (1933), ĐỨC(NGÔ ĐẠI TIÊN - NGÔ MINH CHIÊU). More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGỌC HOA TIÊN NƯƠNG More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC ĐỨC NGỌC HƯƠNG THÁNH NỮ, ĐỨC KHAI MINH THÁNH VỊ , ĐỨC MINH HƯƠNG THẦN NỮ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGỌC LỘ TIÊN NƯƠNG, ĐỨC NGỌC THOẠI TIÊN NƯƠNG More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGỌC LINH CHƠN THẦN More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC NGỌC LINH TIÊN NỮ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC NGỌC TÂM LINH TỬ (Nguyễn Thị Thanh Tâm) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGỌC THANH TIÊN NƯƠNG (1934) (CHÂU MINH THANH) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGỌC THIÊN TIÊN NƯƠNG (1934) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGỌC THIỆN TIÊN NƯƠNG More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGỌC TIÊN CÔ, ĐỨC LIÊN BỬU NƯƠNG NƯƠNG More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
 
Trang Chánh • •