admin
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
 
Stories by admin
Summary: ĐỨC CHÍ ĐỨC CHƠN THẦN (Phạm Thanh Phước) More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: ĐỨC CHƠN GIÁC NƯƠNG NƯƠNG lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC CHƠN THANH SỨ GIẢ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC CHƠN THƯỜNG ĐẠO SĨ. More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: ĐỨC DIỆU LIÊN TIÊN NƯƠNG More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC GIÀ LAM ĐỊA THẦN (TRẦN HỮU THINH ) More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: ĐỨC GIÁC HƯ CHƠN TIÊN More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC GIÁC THIỆN CHƠN NHƠN More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC GIÁC ĐỨC CHƠN TIÊN (VĂN PHÚ LỤC) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HÙYNH LIÊN TIÊN NƯƠNG More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC HỒI MINH THÁNH NỮ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HỒI TÂM CHƠN THÁNH, ĐỨC HỒNG LIÊN CHƠN TIÊN lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HỒNG CÚC TIÊN NƯƠNG lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HỒNG PHƯỚC TIÊN CÔ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HỒNG ĐIỆP TIÊN (VÕ THỊ NGÀ) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HỘI ĐỨC CHƠN QUÂN, ĐỨC PHÁP HÒA CHƠN NHƠN, ĐỨC CHƠN Ý ĐẠO NHƠN, ĐỨC LẠC KHÔNG ĐẠO NHƠN. More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC HỤÊ QUANG ĐỒNG TỬ More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC HUỆ TÂM CHƠN NHƠN More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC HUỲNH CHƠN TIÊN lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HUYỀN LINH THÁNH NƯƠNG (1970) (Châu Thị Mão) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
 
Trang Chánh • •