admin
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
 
Stories by admin
Summary: Đạo Nhựt Thường Hành
1. Giới(1) Đức Tin Kinh
Càn khôn Chúa Tể là Trời,
Linh quang xuống thế(2) vốn người nữ nam.
More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA Đức ĐỘC HÀNH KỲ ĐẠO TIÊN CÔ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary:

Cao Thượng Bửu Tòa

Tuất thời, 18 - 8 Bính Ngũ (Cao Thượng Bửu Tòa

Tuất thời, 18 - 8 Bính Ngũ (02-10-1966))

More info...
Published: 03/25/2016 Updated: 03/25/2016
Summary: ĐỨC AN HOÀ THÁNH NỮ (1960) ( Nguyễn Thị Ký ) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC ÂU THIÊN QUÂN More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BÍCH HOA TIÊN NỮ (HỒ THỊ KIÊN) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BÍCH VÂN TIÊN CÔ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BÍCH VÂN TIÊN NỮ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẠCH NGỌC TIÊN CÔ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẠCH PHỤNG ĐỒNG TỬ LAI CƠ More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: ĐỨC BẠCH VÂN TIÊN CÔ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẢO NGƯƠN CHƠN TIÊN lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC BẢO PHÁP KIM TIÊN (HẢI THẦN) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẢO THÀNH CHƠN TIÊN lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẢO TIẾT THÁNH NỮ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẢO ĐỨC KIM TIÊN More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC BỒI CÔNG ĐẠI THÁNH, ĐỨC HỒI MINH ĐẠI THÁNH More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: ĐỨC BỬU VÂN CHƠN NHƠN More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC BỬU VÂN CHƠN NHƠN More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC CHÁNH NIỆM CHƠN TIÊN, ĐỨC LÂM OANH CHƠN THÁNH More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
 
 
Trang Chánh • •