RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
[ - ] Printer
Summary: TAM THANH BỬU ÐIỆN
Trường Tịnh CAO MINH QUANG
Ban hành nội bộ ( 1973 )
Rated: Quyễn sách
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 10 Completed: Yes
Word count: 24354 Read: 3464
Published: 02/24/2007 Updated: 05/07/2007

1. Khai Trời dựng Ðất sanh hóa muôn loài by admin [ - ] (2640 words)

2. 02- Luận về kiếp nhơn sanh trong vòng định luật by admin [ - ] (3563 words)

3. 03- Tri hành hiệp nhất by admin [ - ] (2404 words)

4. 04-Vậy người học Ðạo phải làm gì ? by admin [ - ] (2581 words)

5. 05- Người có Ngủ-Tạng : Bậc chơn-tu biết giử-gìn by admin [ - ] (2171 words)

6. 06- Giới luật nhập Thất luyện Tu by admin [ - ] (1912 words)

7. 07- Tịnh-luyện có hai mùa: Chánh Dương là Ðông-Chí by admin [ - ] (3460 words)

8. 08- Thối Âm-Phù by admin [ - ] (3571 words)

9. 09- Làm sao biết có đủ 300 Châu-Thiên ? by admin [ - ] (831 words)

10. 10- Ðến Ngủ Thoàn by admin [ - ] (1221 words)

 
Trang Chánh • •