[ - ] Printer
Summary:

Dắt dìu cho khách vượt phong ba,

Cho Phật Thánh Tiên hiệp một nhà,

Cho sứ mạng nêu danh sử đạo,

Cho đời tận hưởng thế an hòa.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1661 Read: 272
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007

1. Thiên-Lý Ðàn 19-6-1965 by LyThaiBach [ - ] (1661 words)

 
 
Trang Chánh • •