[ - ] Printer
Summary: Tý thời, đêm 01 tháng 9 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 48 - 26 9 1973
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1570 Read: 330
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007

1. Hậu thiên chuyển phục Tiên thiên by NgoMinhChieu [ - ] (1570 words)

 
 
Trang Chánh • •