[ - ] Printer
Summary: Tý thời, đêm 01 tháng 6 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 - 30 6 1973
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1594 Read: 270
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007

1. Phục hồi Tiên Thiên by ThaiThuongDaoTo [ - ] (1594 words)

 
 
Trang Chánh • •